ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №14

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.01.2021 ГОД.

 

 

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №269

 

 

      

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 г., както следва:

 

1.Дава съгтласие Кмета на Община Хасково да открие процедура по изграждане на Спортен комплекс в поземлен имот с идентификатор 77195.31.53 по КК и КР на гр.Хасково, м. „Казан топра“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                      /Таня Захариева/