ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №14

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.01.2021 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №268

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.15, т.10, чл.17, ал.3, чл.25, ал.1 и 2, чл.29, ал.3, т.1 и чл. 93 от Закона за социалните услуги и чл.83 и чл.84 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, във връзка със чл.51 от ЗДБРБ за 2021 г. и т.1, 4 и 13 от РМС No 790/30.10.2020 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г.,  Общински съвет - Хасково:

  1. Създава нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в община Хасково като делегирана от държавата дейност, считано от 01.02.2021 г.
  2. Социалната услуга „Асистентска подкрепа“ да се администрира и управлява от звено „Домашен социален патронаж“, към второстепенен разпоредител „Социални услуги в общността“.
  3. Ръководителят на „Домашен социален патронаж“ по т.2 организира и изпълнява всички дейности, свързани с прякото предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ съгласно ЗСУ, ППЗСУ и заповедите на кмета на общината.
  4. Финансирането и броя на потребителите на социалната услуга по т.1 да се определят съгласно ЗДБРБ за 2021 г., във връзка с РМС за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели и разчетните показатели на МФ за община Хасково за 2021 г. – 828 880 лв., за 208 бр. субсидирани потребители.
  5. Мястото, на което се предоставя социалната услуга, е на територията на община Хасково в зависимост от личните нужди на лицата, като не се ограничава само до тяхната домашна среда.
  6. Условията и реда за ползване на необходимата материална база, обзавеждане и оборудване за предоставяне на услугата, вкл. нейното управление и администриране се определят от кмета на общината.
  7. Броят на длъжностите на служителите, които ще извършват дейността по предоставяне на социалната услуга се определят от Кмета на община Хасково в рамките на средствата, определени по реда на т.4.
  8. Възлага на Кмета на Община Хасково да извърши последващи действия по изпълнение на Решението, вкл. да утвърди правилата, процедурите и образците на документите във връзка с организирането и изпълнението на дейностите, свързани с предоставянето на услугата „Асистентска подкрепа“, считано от 1 февруари 2021 г.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                /Таня Захариева/