ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №14

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.01.2021 ГОД.

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №267

 

 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково ИЗМЕНЯ свое Решение №240 от 27.11.2020 г., като наименованието на проектното предложение да бъде:

 

Ремонт и монтаж на инсталации, съоръжения и уреди на зала за вдигане на тежести към спортен комплекс „Дружба“, гр. Хасково“.

 

 

      

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/