ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №14

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.01.2021 ГОД.

 

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №265

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Хасково дава съгласие Община Хасково да кандидатства с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, ОП „Развитие на човешките реурси“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                  /Таня Захариева/