ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №14

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.01.2021 ГОД.

 

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №263

 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.40 от Закона за концесиите, Общински съвет-Хасково приема План за действие за общинските концесии за периода 2021 – 2027г., съгласно Приложение № 1.

 

2. Възлага на кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.

 

      

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                      /Таня Захариева/