ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №14

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.01.2021 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №262

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 и  9 от ЗОС, чл.15, ал.3, чл.45, ал.1 и чл.60, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково:

 

1.Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година.

 

2.Открива процедури за продажба и отдаване под наем с публичен търг на обектите, включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем имоти – публична общинска собственост за срок до 10 /десет/ години.

 

Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за продажба и отдаване под наем на обекти - общинска собственост.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/

Прикачени файлове