ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №14

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.01.2021 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №259

 

 

Общински съвет - Хасково, на основание чл.5, ал.16 от ПМС 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, определя считано от 01.01.2021 г. размера на индивидуалната основна месечна заплата, на:

 

1.Кмет на община Хасково – възнаграждение в размер на 53% от определеното възнаграждение на министър към 31.12.2020 г.

 

2.Определя възнагражденията на кметове на кметства, както следва:

 

№ по ред

              

                Длъжност

Възнаграждение /в лв./

1

Кмет на село Брягово

1245

2

Кмет на село Войводово

1300

3

Кмет на село Въгларово

1245

4

Кмет на село Големанци

1245

5

Кмет на село Гълъбец

1245

6

Кмет на село Д.Големанци

1245

7

Кмет на село Динево

1245

8

Кмет на село Елена

1245

9

Кмет на село Зорница

1245

10

Кмет на село Конуш

1245

11

Кмет на село Козлец

1245

12

Кмет на село Клокотница

1245

13

Кмет на село Книжовник

1245

14

Кмет на село Криво Поле

1245

15

Кмет на село Малево

1300

16

Кмет на село Мандра

1245

17

Кмет на село Маслиново

1245

18

Кмет на село Н. Надежда

1245

19

Кмет на село Орлово

1245

20

Кмет на село Стамболийски

1245

21

Кмет на село Тракиец

1245

22

Кмет на село Текето

1245

23

Кмет на село Узунджово

1300

24

Кмет на село Широка Поляна

1245

25

Кмет на село Гарваново

1245

26

Кмет на село Корен

1245

 

        

3. Упълномощава кмета на общината да определя допълнителните трудови възнаграждения на кметовете на кметства, съгласно действащата нормативна уредба и Вътрешните правила за организация на работната заплата в Община Хасково.

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/