СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

 

На 29.12.2020 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: приемане на Наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала.

 

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, на 27.01.2021 г., по време на заседание на ПК по обществен ред и законност, е постъпило предложение от общинския съветник Богдан Кирилов за изменение и допълнение на проекта за Наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала.

   

Предложението за изменение и допълнение е подкрепено от ПК по обществен ред и законност.  Предложеното е публикувано е на официалната интернет страница на Общински съвет - Хасково на 27.01.2021 г.