ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК БОГДАН КИРИЛОВ ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА

 

 

Предложението е подкрепено от ПК по обществен ред и законност на заседание, проведено на 27.01.2021 г.

 

 

         В чл.17, ал.1 да се добави израза: „след предоставяне на одиторския доклад“

         и текста да придобие следния вид:

         „Чл.17, ал.1 Годишният финансов отчет на дружеството се изготвя по реда на Закона за счетоводството и се представя за приемане от Общинския съвет, след предоставяне на одиторския доклад“.

 

 

         Създава се нов чл.47“А“ с текст:

         „47 „А“ /1 / Общинският съвет приема Правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното  предприятие.

         /2/ Регистриран одитор, който е извършвал задължителен финансов одит на финансов отчет на едно и също публично предприятие в продължение на четири поредни години, за следващата финансова година се заменя с друг регистриран одитор.