ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

         Представям на вниманието Ви Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрираното на местните такси и цени на услугите на територията на община Хасково /Наредбата/.

 

1.Причини, които налагат приемането на Наредбата.

         В края на 2020 г. в община Хасково постъпи молба от таксиметровите превозвачи, които осъществяват дейност на територията на общината, с която изразяват желанието си да заплащат данъка на две равни вноски. Това тяхно желание е продиктувано от създалата се неблагоприятна икономическа обстановка, в следствие на пандемията от COVID-19.

        Съгласно чл.61ш от ЗМДТ дължимият данък се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл.24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози. При това положение възможността таксиметровите превозвачи да заплащат дължимия данък на две равни вноски е да заявяват на два пъти през година срок, през който ще осъществяват дейността си. Това действие обаче би ги обременило с двукратно заплащане на таксата по чл.24Г от Наредбата.

 

2.Цели, които се поставят:

С настоящото изменение в Наредбата се цели да се облекчат условията, при които осъществяват дейността си таксиметровите превозвачи, в случаите в които осъществяват дейността си без прекъсване през годината.

Изменението на Наредбата би позволило, чрез допустим от закона начин, таксиметровите превозвачи да заплатят дължимия данък през годината на две вноски, без това да ги натоварва с допълнителни тежести, за срока да действие на предложеното изменение в Наредбата.

 

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

         За прилагане на новата уредба ще са необходими финансови средства, доколкото общината би предоставяла услуга, за която няма да събере дължимата такса.

        През 2020 г. са издадени 288 разрешения за извършване на таксиметров превоз, т.е. в случай че всички таксиметрови превозвачи се възползват от предложеното изменение на Наредбата, ще е нужен бюджет в размер на 5 760 лв. на година.

        Съгласно чл.8, ал.3 от ЗМДТ размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес, а съгласно чл.8, ал.6 от ЗМДТ Общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси.

         В този случай разходите за предоставяне на услугата ще се поемат от други общински приходи.

 

         4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Резултатите, които се очакват от прилагането на измененията и допълненията на Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата.

 

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, както и с директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на Закона за местните данъци и такси с тях.

 

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет - Хасково да приеме следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

 

Общински съвет - Хасково, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, както следва:

 

        §1.Към Преходни и заключителни разпоредби се създава §9, със следното съдържание:

 

        „§9.(1)При повторно заявяване през годината за издаване на разрешение по чл.24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози, без прекъсване на дейността, таксата по чл.24Г не се дължи“.

        (2)Заинтересованите лица могат да се възползват от възможността по ал.1 до края на 2023 г.

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

         /Станислав Дечев/

 

 

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Хасково чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: kmet@haskovo.bg или в деловодството на Община Хасково, гр. Хасково, пл. „Общински” № 1.