ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Допълване на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

         Представям на вниманието Ви Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрираното на местните такси и цени на услугите на територията на община Хасково /Наредбата/.

 

1.Причини, които налагат приемането на Наредбата.

 

         Исканата промяна за допълнение на Наредбата произтича от необходимостта за предоставяне на гражданите на нови по вид услуги, които ще се предоставят от новообразуваното Общинско предприятие „Обреден дом“.

До настоящия момент услугите са се предоставяли от търговско дружество, поради което не е било налице необходимост от определянето им в Наредба. Доколкото обаче общинското предприятие е специализирано звено на общината, което ще предлага дейности и услуги за задоволяване потребностите на населението, на основание чл.6, ал.2 от ЗМДТ, Общинският съвет следва да определи цена на тези услуги.

        При определянето на размера на услугите са взети предвид видът и обемът на извършваните дейности, времето, необходимо за това и досегашната практика. Прилаган е диференциран подход спрямо различните видове услуги и тяхното потребление.

        Цените на услугите се формират съгласно Приложение № 1 - на основа на пълните разходи, направени по предоставяне на услугите. Пълните разходи включват всички преки и непреки разходи. Те включват и съответен дял от:

а/преките и непреки разходи за персонал, включително работна заплата и осигуровки;

б/материални, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за материали и доставки, комунални услуги;

в/разходи за управление и контрол.

         Част от предлаганите услуги не се извършват от общината, а от трети лица, въз основа на договор. Тяхната стойност се определя на база договореното с тези трети лица.

 

2.Цели, които се поставят:

 

Създаване на нормативна основа, въз основа на която новообразуваното общинско предприятие ще може законосъобразно да осъществява дейността си и да предоставя услуги за задоволяване потребностите на населението в общината.

Възстановяване на разходите на общината по предоставяне на услугите.

Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество.

Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на услугите.

 

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

        

Предвидените допълнения в Наредбата за определянето и администрираното на местните такси и цени на услугите на територията на община Хасково не изискват допълнителни финансови средства от бюджета на общината.

 

4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

 

Резултатите, които се очакват от прилагането на допълненията на Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата.

 

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

 

Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, както и с директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на Закона за местните данъци и такси и Закона за общинската собственост с тях.

 

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет - Хасково да приеме следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

 

Общински съвет - Хасково, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, приема Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, както следва:

 

        §1.Създава се чл.56в със следното съдържание:

        Чл.56в.Общински съвет определя следните цени на услуги, предоставяни от ОП „Обреден дом“:

 

УСЛУГА

МЯРКА

ЦЕНА С ДДС В ЛВ.

1

ИЗКОПАВАНЕ, ЗАРАВЯНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ГРОБ

бр.

235,00

2

ИЗКОПАВАНЕ НА БЕТОННИ ПЛОЧИ

бр.

60,00

3

ИЗКОПАВАНЕ, ЗАРАВЯНЕ И ОФОРМЯНЕ НА НЕСТАНДАРТЕН ГРОБ - УШИРЕН, УДЪЛЖЕН

бр.

280,00

4

УРНОПОЛАГАНЕ

бр.

120,00

5

ИЗКОПАВАНЕ, ЗАРАВЯНЕ И ОФОРМЯНЕ НА БЕБЕШКИ ГРОБ

бр.

100,00

6

ИЗКОПАВАНЕ, ЗАРАВЯНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ДЕТСКИ ГРОБ

бр.

150,00

7

ЕКСХУМАЦИЯ

бр.

300,00

8

ПРЕМЕСТВАНЕ И ПОЛАГАНЕ НА ТЛЕННИ ОСТАНКИ (КОСТИ) В И ИЗВЪН ГРАДА

бр.

200,00

9

ВАДЕНЕ И ПОЛАГАНЕ НА КОСТИ

бр.

40,00

10

ПРЕВОЗ НА ПОКОЙНИК (ЕДНОКРАТНО)

бр.

45,00

11

ПРЕВОЗ НА ПОКОЙНИК - ПОГРЕБЕНИЕ

бр.

60,00

12

ПРЕВОЗ НА ПОКОЙНИК - ПОГРЕБЕНИЕ (ПО СЕЛАТА)

бр.

90,00

13

ПРЕСТОЙ НА КАТАФАЛКА

ч.

10,00

14

ПРЕВОЗ  АТРИБУТИ

бр.

15,00

15

 ПРЕНАСЯНЕ НА ПОКОЙНИК НАД 120 КГ

бр.

140,00

16

 ПРЕНАСЯНЕ НА ПОКОЙНИК НАД 4-ти ЕТАЖ

бр.

100,00

17

 ПРЕНАСЯНЕ НА ПОКОЙНИК ОТ 1 - 4 ЕТАЖ

бр.

80,00

18

 ПРЕНАСЯНЕ НА ПОКОЙНИК ЕДНОКРАТНО

бр.

40,00

19

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

бр.

35,00

20

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ - КЕТЪРИНГ

бр.

35,00

21

ПОЛЗВАНЕ НА ХЛАДИЛНА КАМЕРА ЗА 1 ДЕНОНОЩИЕ

ч

40,00 лв. / 24 ч.

22

ПОЛЗВАНЕ НА МОБИЛЕН КЛИМАТИК 1 ДЕНОНОЩИЕ

ч

40,00 лв. / 24 ч.

23

ПОЛЗВАНЕ НА ЗАЛА ЦГП ЗА 1 ЧАС

ч

50,00

24

СЛОВО ЗА ПОКОЙНИКА

бр.

35,00

25

ПОЛЗВАНЕ НА ЗАЛА САМО ЗА СЛОВО ЗА ПОКОЙНИКА

бр.р

20,00

26

НАДПИС НА КРЪСТ, МЮСЮЛМАНСКИ ЗНАК С ФОЛИО

бр.

10,00

27

ЛЕНТА С НАДПИС

бр.

10,00

28

ПРЪСКАНЕ С ПРЕПАРАТ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА ПОКОЙНИК С КОВИД-19 ОТ АДРЕС

бр.

50,00

29

ОТРЯЗВАНЕ НА 1 ДЪРВО

бр.

50,00

30

ОТРЯЗВАНЕ НА ХРАСТИ

бр.

35,00

31

ПОЧИСТВАНЕ НА ЕДИНИЧЕН ГРОБ

бр.

15,00

32

ПОЧИСТВАНЕ НА ЕДИНИЧЕН ГРОБ НЕПОДДЪРЖАН ДЪЛГО ВРЕМЕ

бр.

25,00

33

ПОЧИСТВАНЕ НА ДВОЕН ГРОБ

бр.

25,00

34

ПОЧИСТВАНЕ НАДВОЕН ГРОБ НЕПОДДЪРЖАН ДЪЛГО ВРЕМЕ

бр.

35,00

35

ОФОРМЯНЕ (РАВНЯВАНЕ) НА ЕДИНИЧЕН ГРОБ

бр.

15,00

36

АБОНАМЕНТНО ПОДДЪРЖАНЕ - 3 МЕСЕЦА НА ЕДИНИЧЕН ГРОБ

бр.

40,00

37

АБОНАМЕНТНО ПОДДЪРЖАНЕ - 3 МЕСЕЦА НА ДВОЕН ГРОБ

бр.

70,00

38

АБОНАМЕНТНО ПОДДЪРЖАНЕ - 6 МЕСЕЦА НА ЕДИНИЧЕН ГРОБ

бр.

80,00

39

АБОНАМЕНТНО ПОДДЪРЖАНЕ - 6 МЕСЕЦА НА ДВОЕН ГРОБ

бр.

130,00

40

АБОНАМЕНТНО ПОДДЪРЖАНЕ - 12 МЕСЕЦА НА ЕДИНИЧЕН ГРОБ

бр.

150,00

41

АБОНАМЕНТНО ПОДДЪРЖАНЕ - 12 МЕСЕЦА НА ДВОЕН ГРОБ

бр.

200,00

42

ПОПЪЛВАНЕ С ПРЪСТ НА  ЕДИНИЧЕН  ГРОБ

бр.

25,00

43

ПОПЪЛВАНЕ С ПРЪСТ НА ДВОЕН ГРОБ

бр.

50,00

44

НАСИПВАНЕ С МОЗАЙКА НА ЕДИНИЧЕН ГРОБ

бр.

60,00

45

НАСИПВАНЕ С МОЗАЙКА НАДВОЕН ГРОБ

бр.

80,00

46

СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ

бр.

15,00

47

ЛАМИНИРАНЕ

бр.

1,00

48

ИЗРАБОТКА НА НЕКРОЛОГ СКРЪБНА ВЕСТ - 5бр.

бр.

5,00

49

ИЗРАБОТКА НА НЕКРОЛОГ ЦВЕТЕН С 1 СНИМКА

бр.

1,50

50

НАБОР НА НЕКРОЛОГ БЕЗ СНИМКА

бр.

2,00

51

ЦВЕТЕН НЕКРОЛОГ СНИМКА ФОРМАТ А4

бр.

5,00

52

КСЕРОКС КОПИЕ (КОПИРНИ УСЛУГИ ЗА 1 СТР. ФОРМАТ А4)

бр.

0,10

53

АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА - ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ

бр.

6,00

54

УСТАНОВЯВАНЕ (ИЗВЪРШВАНЕ НА СПРАВКА ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО) НА ГРОБНО МЯСТО

бр.

2,00

55

ПРЕВОЗ С КАТАФАЛКА (ЦЕНА НА КМ)

км.

1,20

56

ПРЕВОЗ С КАТАФАЛКА ИЗВЪН СТРАНАТА (ЦЕНА НА КМ)

км.

2,35

57

ОСИГУРЯВАНЕ ОБЛИЧАНЕ И ГРИМ НА ПОКОЙНИК

бр.

10,00

58

ОСИГУРЯВАНЕ СВЕЩЕННИК

бр.

5,00

59

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА СОЦИАЛНО ПОГРЕБЕНИЕ

бр.

15,00

60

ПРЪСКАНЕ С ХЕРБИЦИД (РАУНДЪБ) НА ЕДИНИЧЕН ГРОБ

бр.

6,00

61

ПРЪСКАНЕ С ХЕРБИЦИД (РАУНДЪБ) НА ДВОЕН ГРОБ

бр.

8,00

62

ОСИГУРЯВАНЕ АВТОБУС НАД 40 МЕСТА

бр.

75,00

63

ОСИГУРЯВАНЕ НА МИКРОБУС - 20 МЕСТА

бр.

65,00

64

ОГРАЖДАНЕ  НА ЕДИНИЧЕН ГРОБ

бр.

320,00

65

ОГРАЖДАНЕ НА ДВОЕН ГРОБ

бр.

500,00

66

ОТЛИВАНЕ НА ПЪТЕКИ ЕДИНИЧЕН ГРОБ

бр.

230,00

67

ОТЛИВАНЕ НА ПЪТЕКИ ДВОЕН ГРОБ

бр.

280,00

68

ОБЛИЦОВКА С  МРАМОР 1 КВ.М.

кв. м

190,00

69

ОБЛИЦОВКА НА ГРОБ С ГРАНИТ (ДЖИ ЛАЙТ)

кв. м

230,00

70

ОБЛИЦОВКА НА ГРОБ С ГРАНИТ (ПАДАНГ ДАРК)

кв. м

330,00

71

ОБЛИЦОВКА НА ГРОБ С ГРАНИТ (ИТАЛИАНО НЕРО)

кв. м

430,00

72

ЗАПЕЧАТВАНЕ НА ЕДИНИЧЕН ГРОБ С БЕТОННА ПЛОЧА

бр.

80,00

73

КЕРАМИЧНА СНИМКА ЕЛИПСА С БОРД  9/11 ЧЕРНОБЯЛА

бр.

28,00

74

КЕРАМИЧНА СНИМКА ЕЛИПСА С БОРД  9/11 ЦВЕТНА

бр.

34,00

75

КЕРАМИЧНА СНИМКА ЕЛИПСА БЕЗ БОРД  9/11 ЧЕРНОБЯЛА

бр.

35,00

76

КЕРАМИЧНА СНИМКА ЕЛИПСА БЕЗ БОРД  9/11 ЦВЕТНА

бр.

42,00

77

КЕРАМИЧНА СНИМКА ЕЛИПСА С БОРД 12/14 ЧЕРНОБЯЛА

бр.

34,00

78

КЕРАМИЧНА СНИМКА ЕЛИПСА С БОРД 12/14 ЦВЕТНА

бр.

42,00

79

КЕРАМИЧНА СНИМКА ЕЛИПСА БЕЗ БОРД 12/14 ЧЕРНОБЯЛА

бр.

42,00

80

КЕРАМИЧНА СНИМКА ЕЛИПСА БЕЗ БОРД  12/14ЦВЕТНА

бр.

48,00

81

Продажба на свещи

 

 

 

-малка

бр.

0,10

 

-средна

бр.

0,20

 

-голяма

бр.

0,40

 

-за опело

бр.

2,00

 

-тип „чаена“

бр.

0,30

 

-дългогоряща свещ р50ч.

бр.

1,70

 

-дългогоряща свещ р70ч.

бр.

1,70

 

-дългогоряща свещ р120ч.

бр.

2,50

 

-дългогоряща свещ 20L 

бр.

3,30

 

-дългогоряща свещ 30L 

бр.

4,20

 

-дългогоряща свещ 40L 

бр.

6,00

 

-дългогоряща свещ 50L- 3 б 

бр.

5,00

82

ПРОДАЖБА НА ДРУГИ СТОКИ ЗА ДЕЙНОСТТА – по доставна цена с начислени 20 %, представляващи съпътстващи разходи по доставка, съхранение, разпределение и др.

 

 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

         /Станислав Дечев/

 

 

 

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Хасково чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: kmet@haskovo.bg или в деловодството на Община Хасково, гр. Хасково, пл. „Общински” № 1.