ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

                            

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на местната култура в Община Хасково

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

С Решение №61 от 28.02.2020 г. Общински съвет – Хасково прие Наредба за финансово подпомагане на местната култура. По реда на тази наредба общината осигурява закрила и развитие на местната култура чрез финансово подпомагане със средства от собствените си приходи на местните организации, опериращи в сферата на културата, местните културни институти, читалища и творци.

I. За календарната 2020 г. от бюджета на Община Хасково бяха разпределени 190 хил. лв., от които до 31.12.2020г. по изпълнени проекти са отчетени около 45 500 лв.  

Във връзка с констатирани пропуски от страна на местните творци и организации при отчитане на средствата за осъществяване на одобрените проекти за читалища, културни инициативи, мобилност и творчески стипендии, с оглед осъществяване на текущ контрол върху изразходването на публичните финанси, предлагам следните изменения в Наредбата за финансово подпомагане на местната култура:

 1. Чл.3, ал.2, т.5 придобива следната редакция: „не са изпълнили условията по предходно финансиране от страна на Община Хасково и/или не са отчели дейностите, за които е получено финансиране по реда на тази наредба през предходната година“.
 2. Към чл.3, ал.3 се създава нова допълнителна т.7 със следния текст: „дейности, за които са извършени разходи, преди решението на експертната комисия по чл.6, ал.1 за отпускане на средства за осъществяване на тези дейности.“
 3. В чл.11, ал.1, в т.7  „в срок до 20 април“ се заменя със: „за първия етап  на кандидатстване в срок до 20 април и за втория етап на кандидатстване в срок до 20 юни
 4. В чл.12, ал. 1 се допълва с изречение второ: „Организациите и лицата, които не са представили отчет в този срок следва да възстановят получените средства в срок от 15 дни след получаване на писмено уведомление от страна на комисията по ал.3.“
 5. В чл.12 съдържанието на ал.2 се заменя с нов текст: „Отчитането на направените разходи се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Наредбата за командировките в страната.
 6. В чл.12 досегашното съдържание на ал.2 преминава в ал.3.
 7. В чл.12 досегашното съдържание на ал.3 преминава в ал.4 като се изменя така: „Комисията взема решение с мнозинство от 50% плюс един от гласовете на присъстващите за одобряване/неодобряване на всички направени разходи посочени в отчета или на част от тях.“
 8. В чл.12, досегашното съдържание на ал.4 преминава в ал.5.
 9. В чл.12, досегашното съдържание на ал.5 преминава в ал.6.
 10. В чл.12, досегашното съдържание на ал.6 се заличава.
 11. В чл. 12, ал.7 придобива следната редакция: „Лицата и организациите, получили финансово подпомагане, съгласно условията на тази наредба, но не усвоили частично или изцяло отпуснатите финансови средства или чиито отчети са одобрени частично, следва да възстановят неусвоената част от отпуснатото финансиране или средствата посочени за разходи в отчета, които комисията не е одобрила.
 12.  Към чл.12, се създава нова ал.8: „Срокът за възстановяване на средствата по ал.7 е 15 дни след получаване на писменото уведомление  по ал.6.

II. Възникналата епидемична обстановка и все още действащите ограничителни мерки, наложени със заповед на министъра на здравеопазването, възпрепятстваха организирането и провеждането на културни инициативи и дейности по мобилност, съгласно одобрените проекти за финансово подпомагане на местните организации, институти и творци. Съгласно чл.2, ал.2  финансовото подпомагане по тази наредба от 2020г. се отпуска за дейности, които се осъществяват до 31.03.2021г. Заложените за изпълнение дейности от м.ноември и м.декември 2020г. не са осъществени, предвид все още действащите ограничителни мерки относно провеждането на масови културни прояви. Това ограничава местните творци и организации да осъществят одобрените проекти,  поради което предлагам само за календарната 2021 г. следното изменение в Наредбата за финансово подпомагане на местната култура:

1.Срокът за изпълнение на дейностите по чл.2, ал. 2 за проекти одобрени през 2020г. е до 30.06.2021г.

 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет - Хасково  да вземе следното

                                  

                                                  Р Е Ш Е Н И Е :

 

 На  основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя и допълва Наредбата за финансово подпомагане на местната култура, приета с Решение №61 от 28.02.2020 г. на Общински съвет – Хасково, както следва:

 

§1. В I „Общи положения“ чл.3, ал.2, т.5 придобива следната редакция: „не са изпълнили условията по предходно финансиране от страна на Община Хасково и/или не са отчели дейностите, за които е получено финансиране по реда на тази наредба през предходната година“.

§2. Към чл.3, ал.3 се създава нова допълнителна т.7 със следния текст: „дейности, за които са извършени разходи, преди решението на експертната комисия по чл.6, ал.1 за отпускане на средства за осъществяване на тези дейности.“

§3. В II “Ред за разпределение и отчитане на финансовите средства за подпомагане на местни организации, опериращи в сферата на културата, местни културни институти, читалища, творци“ чл.11, ал.1, в т.7  „в срок до 20 април“ се заменя със: „за първия етап  на кандидатстване в срок до 20 април и за втория етап на кандидатстване в срок до 20 юни

 §4. В чл.12, ал. 1 се допълва с изречение второ: „Организациите и лицата, които не са представили отчет в този срок следва да възстановят получените средства в срок от 15 дни след получаване на писмено уведомление от страна на комисията по ал.3.“

§5. В чл.12 съдържанието на ал.2 се заменя с нов текст: „Отчитането на направените разходи се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Наредбата за командировките в страната.

§6. В чл.12 досегашното съдържание на ал.2 преминава в ал.3.

§7. В чл.12 досегашното съдържание на ал.3 преминава в ал.4 като се изменя така: „Комисията взема решение с мнозинство от 50% плюс един от гласовете на присъстващите за одобряване/неодобряване на всички направени разходи посочени в отчета или на част от тях.“

§8. В чл.12, досегашното съдържание на ал.4 преминава в ал.5.

§9. В чл.12, досегашното съдържание на ал.5 преминава в ал.6.

§10. В чл.12, досегашното съдържание на ал.6 се заличава.

§11. В чл. 12, ал.7 придобива следната редакция: „Лицата и организациите, получили финансово подпомагане, съгласно условията на тази наредба, но не усвоили частично или изцяло отпуснатите финансови средства или чиито отчети са одобрени частично, следва да възстановят неусвоената част от отпуснатото финансиране или средствата посочени за разходи в отчета, които комисията не е одобрила.

§12. Към чл.12, се създава нова ал.8: „Срокът за възстановяване на средствата по ал.7 е 15 дни след получаване на писменото уведомление  по ал.6.

§13. В ІІІ „Допълнителни разпоредби“ се добавя нов §4 със следния текст: „Срокът за изпълнение на дейностите по чл.2, ал. 2 за проекти одобрени през 2020г. е до 30.06.2021г.

§14. Настоящото изменение и допълнение на Наредбата влиза в сила от деня на обнародването му.

 

 

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ
Кмет на община Хасково

 

 

 

 

Изготвил:

Йорданка Иванова

Началник отдел ОКМДС

 

 

 

 

 

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Хасково чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: kmet@haskovo.bg или в деловодството на Община Хасково, гр. Хасково, пл. „Общински” № 1.