ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 И ЧЛ.28 „А“, АЛ.1 ОТ ЗМСМА,

ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 И ЧЛ.49 „А“ ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

         

С В И К В А М:

 

                                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ЧЕТИРИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ,

КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ/ОНЛАЙН

НА 29 ЯНУАРИ 2021 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч.

                                     

 

                                       

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА БИЗНЕСА И СПРАВЯНЕ С ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ, ВСЛЕДСТВИЕ УСЛОЖНЕНАТА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА.

 

2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА ПГ „ЗА ХАСКОВО“ ОТНОСНО: УТВЪРЖДАВАНЕ РАЗМЕРА НА ТРУДОВИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ИНДИВИДУАЛНАТА ОСНОВНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО И КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЕКТ: „ВТОРА КЛЕТКА ЗА ОТПАДЪЦИ В РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ТРЕТИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ГАРВАНОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО – ИМОТ 14550.305.521, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ГАРВАНОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО“.

 

5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА.

 

6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2021 Г.

 

7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ –ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ОБЛАСТЕН СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: КАНДИДАТСТВАНЕ, ПОДАВАНЕ И ПОЕМАНЕ НА АНГАЖИМЕНТ ОТ СТРАНА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО  ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“.

 

10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПОДГОТОВКА И КАНДИДАТСТВАНЕ С ИНТЕГРИРАНО ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2, ФИНАНСИРАНО ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 (ОП РЧР) И ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020  (ОП НОИР).

 

11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №240 ОТ 27.11.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: СЪЗДАВАНЕ НА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“, ДЕЛЕГИРАНА ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ.

 

13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.31.53 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО.

 

14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 75085.194.1, СТАР №194001 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.УЗУНДЖОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УПИ I /ПИ 77195.715.150 В КВ.220 ПО ПЛАНА НА ГР.ХАСКОВО, УЛ. „КЛОКОТНИЦА“/.

 

16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2021 Г. ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО; ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА И НАЧИНА НА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО, КАКТО И НАЧАЛНИ И ПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ИГЛОЛИСТНА И ШИРОКОЛИСТНА ДЪРВЕСИНА ПО КАТЕГОРИИ.

 

17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДЕЛБИ НА ИМОТИ – СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ, ИНВЕНТАРИЗИРАНИ И УСТРОЕНИ КАТО ПОДОТДЕЛИ /ГОРИ/ ПО ГОРСКОСТОПАНСКИЯ ПЛАН ОТ 2014 Г. НА ГОРИТЕ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТНОСНО ВЪЗРАЖЕНИЕ ПРОТИВ ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УПИ I „ЗА КОМПЛЕКСНО ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ“, КВ.290 ПО ПЛАНА НА ГР.ХАСКОВО И ИЗМЕНЕНИЕ НА ШИРИНАТА НА УЛИЧНАТА РЕГУЛАЦИЯ НА УЛ. „ДУНАВ“ В ЧАСТТА Й МЕЖДУ ОСОВИ ТОЧКИ 1283-3571 ПО ПЛАНА НА ГР.ХАСКОВО.

 

19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ ХIII „ЗА КМЕТСТВО“, КВ.8 ПО РП НА С.МАНАСТИР.

 

20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УПИ I „ЗА ГРОБИЩЕН ПАРК“, КВ.5 ПО ПЛАНА НА СИЗ НА ГР.ХАСКОВО, С ЦЕЛ РАЗШИРЯВАНЕТО МУ И ВКЛЮЧВАНЕТО НА НОВА ТЕРИТОРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ПИ 77195.705.821 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО.

 

21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.553.1, М. „ТУРСКО ГРОБЕ/ЮРМУЛ“ ПО КК НА ГР.ХАСКОВО.

 

22.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРОЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИМИ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ.

23.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА М.ЮЛИ 2020 Г. – М.ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ВКЛ.

 

24.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ СТАНИМИР СТОЯНОВ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.52А ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: РАЗРАБОТВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И СЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ ССЕВ И СЪЗДАВАНЕ НА ПРОФИЛ В СИСТЕМАТА.

 

25.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

 

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ, ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА №206 В ОБЩИНА ХАСКОВО, КАКТО СЛЕДВА:

 

На 25.01.2021 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности    - 16.30 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика          - 17.00 ч.

 

ПК по земеделието, горите и проблемите на селата         - 17.30 ч.

 

 

На 26.01.2021 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                       - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                                   - 17.00 ч.

 

 

На 27.01.2021 г. /сряда/:

ПК по спорт, туризъм и младежки дейности                      - 16.00 ч.

 

ПК по образование, култура и вероизповедания              - 16.30 ч.

 

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми

и международни връзки                                                      - 17.00 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                      - 17.30 ч.

 

 

 

Заседанието на Общински съвет - Хасково на 29.01.2021 г. ще се излъчва онлайн в Ютуб канала на Община Хасково на следния адрес:
https://www.youtube.com/channel/UCRzfYf8PPmZOroXwlorlaJA .

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                         /Таня Захариева/