ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

Д О К Л А Д Н А     З А П И С К А

От Станислав Дечев – кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО: Приемане на НАРЕДБА за реда и условията за упражняване правата на Община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала.

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Предлагам на вашето внимание проект за Наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала.

 

МОТИВИ към проект за Наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала

  1. ПРИЧИНИ, НАЛАГАЩИ ПРИЕМАНЕТО НА НАРЕДБАТА:

В компетентността на Общински съвет - Хасково е  да регулира обществените отношения, свързани с публичните предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала. Считано от 01.01.2020г. е в сила Закона за публичните предприятия /ЗПП/ (Обн. ДВ. бр.79 от 8 Октомври 2019г., изм. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 2 Октомври 2020г., изм. ДВ. бр.96 от 10 Ноември 2020г.). Съгласно чл.2, ал.1 от закона Публични предприятия са: 1. търговските дружества с над 50 на сто държавно/общинско участие в капитала или в които държавата/общината по друг начин упражнява доминиращо влияние; 2. дъщерните дружества на търговските дружества по т. 1 и предприятията по т. 3, ако чрез тях държавата/общината контролира повече от 50 на сто от дяловете/акциите с право на глас или по друг начин упражнява доминиращо влияние. Според чл.3 от същия закон, органите на местното самоуправление и общинските публични предприятия прилагат съответно разпоредбите на глава втора, пета, шеста и седма от ЗПП. Община Хасково е едноличен собственик на капитала в шест търговски дружества с ограничена отговорност. Действащата наредба не обезпечава нормативно възможността за реализация на прогласените законодателни цели, изведени в чл. 5 и 6 от ЗПП. Горното налага приемането на нова наредба, а не актуализация на действащата. На основание чл. 51а, ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОбС) Общински съвет Хасково следва да приеме нов подзаконов нормативен акт, който да бъде синхронизиран с новия ЗПП и правилника за прилагането му.

 

II. ЦЕЛИ, КОИТО СЕ ПОСТАВЯТ: Основна цел при приемане на Наредбата, е въвеждането на единни и ясно регламентирани правила за условията и реда за упражняване правата на Община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала, както и подробното и съобразено със закона регулиране на обществените отношения от местно значение, засягащи търговските дружества с общинско участие в капитала. Чрез настоящата Наредба се уреждат освен частноправни отношения, засягащи общинските търговски дружества и такива, които засягат местната общност, доколкото представлява способът за провеждане на общинска политика в областта на търговските дружества с общинско участие. Налице са значителни промени в обществените отношения, които обуславят приемането на нова Наредба. Сред тях основно значение има преди всичко приемането на Закона за публичните предприятия, както и Правилникът за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с Постановление на Министерския съвет № 85 от 30.04.2019 г., Обн. ДВ бр. 40 от 05.05.2020 г., в сила от 05.05.2020 г./ Цели се осигуряване на оптимални условия за дейността на общинските търговски дружества, въвеждане на стандарти за добро корпоративно управление, ред и начин за провеждане на конкурси за избор на органи на управление; оповестяване и  прозрачност на действията на органите за управление и контрол на публичните предприятия с общинско участие в капитала.

 

III. ФИНАНСОВИ И ДРУГИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НАРЕДБАТА

Не са необходими допълнителни финансови средства или други ресурси.

 

VI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА НАРЕДБАТА

Очакваните резултати от приемане на наредбата са следните: Подобряване на качеството на дейността на търговските дружества с общинско участие в капитала,; Въвеждане на стандарти за добро корпоративно управление на публичните предприятия-търговски дружества с участие на Община Хасково в капитала; Прозрачност на дейността на публичните предприятия - търговски дружества и органите им за управление и контрол; Публично оповестяване на политиката на Общината за участие в публични предприятия - търговски дружества с участие на Община Хасково в капитала; Подобряване на оперативността и контрола по изпълнението на поставените задачи и постигане на по-високи резултати в цялостното развитие на стопанската дейност на Община Хасково.

 

V. АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Текстът на настоящата наредба е приведен изцяло в съответствие с разпоредбите на приложимото българско право, както и с първичните и производни източници по чл. 288 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС). При изработването на настоящия нормативен акт са взети предвид основополагащите принципи на правото на Европейския съюз. Предлаганият проект за наредба е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление.

 

На основание чл. 7, ал. 2, чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 51а, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 3 от Закона за публичните предприятия, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

                                               Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл. 7, ал. 2, чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  ЗМСМА, чл. 51а, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 3 от Закона за публичните предприятия, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - Хасково РЕШИ:

  1. ПРИЕМА Наредба за реда за реда и условията за упражняване правата на Община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала, представляваща Приложение № 1 към настоящото решение.
  2. ОТМЕНЯ Наредба №3 за упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества, приета с Решение № 154 от Протокол № 18 / 29.11.1996 г. на Общински съвет – Хасково, изм. и доп. с Решение №10 от 21.12.2007 г. на Общински съвет – Хасково.

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

              /Станислав Дечев/

 

 

 

Съгласно чл.26, ал.2,  3 и 4 от ЗНА Общински съвет Хасково чрез публикуване на настоящия проект на Наредба за реда за реда и условията за упражняване правата на Община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала предоставя възможност на всички заинтересовани лица в срок от 30 дни от датата на публикуване, да направят своите предложения и становища по изготвения проект за Наредба. Предложенията и становищата могат да бъдат входирани в деловодството на Община Хасково, гр.Хасково, пл. „Общински“ №1 или подадени на е-mаil адрес: kmet@haskovo.bg.