ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №13

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 18.12.2020 ГОД.

 

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №253

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.4, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, Общински съвет - Хасково реши:

 

1.Променя състава на Постоянната комисия по предотвратяване и разкриване конфликт на интереси при Общински съвет - Хасково, както следва:

 

1.1.Освобождава от състава на комисията - Тодор Петров Кръшков.

 

1.2.Включва в състава на комисията  Въчка Петкова Иванова на мястото на Тодор Петров Кръшков.

 

1.3.Избира за председател на комисията – Въчка Петкова Иванова.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/