ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №13

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 18.12.2020 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №248 

 

 

        

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково:

 

  1. Дава съгласие за определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на §1, т.20 от ДР на Закона за публичните финанси, като финансирането се осигурява от средствата от ЕС.

 

  1. Дава съгласие Община Хасково да кандидатства по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, като осъществява дейността до приключване на договора.

 

           

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                  /Таня Захариева/