ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 ПРОТОКОЛ №13

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 18.12.2020 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №244

 

 

На основание чл.21, ал.3, вр. чл.28а ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема изменение и допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, както следва:

 

 §1. Приема се нов чл. 49а със следното съдържание:

Чл.49а (1) В случаите на  обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, заседанията на Общинския съвет или неговите комисии могат да се провеждат и от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(2) По отношение свикването и провеждането на заседанията по ал.1 се спазват съответно установените в закона и правилника изисквания, в това число за кворум и мнозинство за приемане на решенията.

(3) Уведомяването на общинските съветници за заседанията на Общинския съвет по ал.1 се извършва по реда на чл.46, ал.4 от този правилник.

(4) За провеждане на извънредно заседание на Общински съвет от разстояние уведомяването на общинските съветници трябва да бъде извършено не по-малко от три дни преди заседанието.

(5) В случаите по ал.1, когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от разстояние чрез видеоконференция, общинският съвет или неговите комисии може да провеждат заседания от разстояние и да приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин – по телефон, по пощата или по друг подходящ начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

 

§.2. чл.50 ал.1 изр. първо  придобива следната редакция:

Чл.50 (1) Откритите заседания и заседанията от разстояние на Общинския съвет се излъчват пряко по интернет или чрез електронните средства за масово осведомяване при осигурена техническа възможност за това.

 

§3. чл.50, ал.2 изр. първо придобива следната редакция:

Чл.50 (2) Откритите заседания и заседанията от разстояние на Постоянните комисии към Общински съвет – Хасково се излъчват пряко по интернет или чрез електронните средства за масово осведомяване при осигурена техническа възможност за това.

 

§.4. В чл.61 се добавя нова т.4 със следното съдържание:

т.4 Прекъсване предаването на звук на общинския съветник от председателстващия заседанието в случаите на използване на техническо средство за комуникационна връзка за участие.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/