ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

Предложение във връзка с чл. 26 от Закона за нормативните актове за промяна на проект на решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Хасково

 

От Георги Пеев, общински съветник  при Общински съвет - Хасково

 

Уважаеми общински съветници,

Предлагам от проекта за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково да отпаднат Параграфи 2 и 3 за промяна на чл. 50, ал. 1 и 2. Мотивът ми е, че така предложените промени противоречат на Закона за местно самоуправление и местна администрация от една страна, а от друга на заявеното желание за публичност и прозрачност, каквото настоящото управление декларира.

На първо място в чл. 28а, ал. 4 от ЗМСМА ясно е посочено, че „Председателят на общинския съвет свиква заседанията и определя начина на провеждането им, като осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на общината на заседанията по ал. 1, освен ако общинският съвет реши отделно заседание да бъде закрито. За откритите заседания по ал. 1 се прилагат разпоредбите на чл. 28, ал. 3“. Законодателят не допуска възможността „при осигурена техническа възможност за това“. И с основание, защото през 2020 година да обясняваш на някого, че липсата на техническа възможност пречи да излъчваш онлайн заседанията на Общинския съвет, е меко казано несериозно. Освен това ресорът на българския еврокомисар е свързан с иновациите и младежта, а това тотално не кореспондира с оправданието, че в Хасково не можем да предаваме онлайн, защото нямаме техническа възможност.

На следващо място тези промени в ал. 1 и 2 на чл. 50 от ПОДОСХ повече приличат на опит да се намери удобно оправдание за провеждането „на тъмно“ на заседанията на Общински съвет – Хасково и неговите комисии, отколкото на някаква загриженост за спазването на нормативи от по-висок ранг.

Освен тези съображения в проекта за решение липсва и възможност да се спазят разпоредбите на чл. 28, ал. 3 от ЗМСМА, а именно – „Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес, и да получават отговори по ред, начин и в срок, определени в правилника по чл. 21, ал. 3.“ Надявам се, че този пропуск на вносителите не е умишлен, защото противното означава, че някой иска да запуши устите на гражданите да изразяват своето мнение.

С оглед на всичко това предлагам:

От проекта за решение да отпаднат Параграфи 2 и 3, а в Параграф 1 за създаването на нов чл. 49а да се добави алинея 6 със съдържание -  „Председателят на общинския съвет свиква заседанията и определя начина на провеждането им, като осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на общината на заседанията по ал. 1, освен ако общинският съвет реши отделно заседание да бъде закрито. За откритите заседания по ал. 1 се прилагат разпоредбите на чл. 52А, ал. 6“.

Също така да се създаде нова ал. 6 на чл. 52А със съдържание – „В условията на чл. 49а от този Правилник, гражданите могат да участват в онлайн заседанията на Общински съвет при спазване на изискванията на чл. 52А по предварителна заявка от тяхна страна, като им се осигури техническа възможност от председателя на Общинския съвет.“

 

С уважение: Георги Пеев /П/

Хасково, 14.12.2020 г.