До  Председателя  на Общински съвет  и

г-да общински съветници

гр.Хасково

 

 

С Т А Н О В И Щ Е

от спортни клубове от община Хасково

 

Относно: Докладна записка от 17.11.2020г от група общински съветници във връзка с „Приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на детско-юношеските спортни клубове в Община Хасково“               

           

 

Уважаема  г-жо Председател,

Уважаеми г-да общински  съветници,

 

Във връзка с проекта за нова Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на детско-юношеските спортни клубове в Община Хасково, правим следните предложения, възражения и изменения:

 

1.В проекта за Наредба (чл.5) се посочва, че една от целите на финансовото подпомагане е „за осъществяване на учебно-тренировъчна дейност“. По нататък в наредбата, както и приложенията тази част от дейността на спортните клубове не се оценява. Предлагаме в Приложение 4 да се добави позиция, в която се дават точки (както е в действащата наредба): „За всяка подготвителна група през отчитаната календарна година /минимум 8 спортиста/ се получават 30 точки.

 

2.В чл.7 (1) т.4 възрастта, над която не се подпомагат спортисти по тази наредба е „навършени 20 години“, което респективно означава, че могат да се отчитат резултати при ненавършени 20 години. Може да е допусната техническа грешка в Таблици 2 и 3 от Приложение 1 и Таблица 5 от Приложение 5, където е записано „до 19 години“ и трябва да се коригира „до ненавършени 20 години“ или чл.7 (1) т.4 да отпадне.

 

3.Да отпадне чл.9 т.8, тъй като съгласно ЗФВС чл.69 и следващи, състезател може да участва в състезания от спортния календар на федерацията само ако има годишна картотека, т.е. фигурирането в протоколи (справка-информация) от проведени държавни първенства и национални купи е доказателство за картотека.

 

4.Обяснението в началото на Приложение 1 „Всеки спортен клуб ... наредбата.“ да отпадне от това място и да бъде записано в наредбата като отделно тире в чл.11 (4), като „стартовата сума“ е 2000 лева: „ - Всеки спортен клуб стартира с 2000 лева, но максималната сума, която може да получи един клуб не трябва да надвишава 15% от средствата предвидени за индивидуалните спортове. Разликата от сумата над 15% се прибавя към резерва предвиден в наредбата.“

 

5.С цел избягване на различни тълкувания в Приложение 1 под Таблица 2 да се редактира текста “Всеки спортен клуб има право да отчита не повече от две класирания за всеки състезател от участия в държавно /лично/ първенство, държавно отборно първенство /ако е приложимо/ и в не повече от една национална купа.“  

 

6.В чл.21 да отпадне т.1 и т.2, поради факта, че има комисия (чл.10), която разглежда заявленията на спортните клубове и разпределя отпуснатото финансиране и за това не е нужно създаването на още една процедура, която допълнително усложнява така или иначе сложната процедура за финансовото подпомагане на спортните клубове. В тази връзка да се промени и чл.29 „ ... се превеждат на 1 или 2 транша“ (както е в сегашната наредба).

 

7.Процедурата по отчитането (чл.22) трябва да остане с еднократно подаване на отчет до 31 януари, както е залегнало в чл.9 т.11 и чл.16 т.11, като последните членове в голяма степен са в противоречие с чл.22. Увеличаването на броя на отчетите няма да подобри тяхното качество или коректност, а само натоварва административно треньорите в клубовете. Не е тайна факта, че голяма част от треньорите в спортните клубове изпълняват всички дейности в клуба включително и административната. Не е маловажен и факта, че повечето от същите тези треньорите извършват тренировки в клуба като допълнително на основното си занимание/дейност - в общия случай треньорите имат друга основна трудова дейност, а учебно-тренировъчната дейност в клуба е допълнително тяхно занятие /в голяма част pro bono (безвъзмездно) или е ниско възнаградено/. Допълнителното административно натоварване с ежемесечни отчети на треньорите и то по доста объркана и не ясна процедура ще ги обезвери да работят за детско-юношеския спорт, спорт за всички и спорт за здраве.

 

8.Към чл.25 /1/ да се добави „т.12 разходи за комунални услуги - ел. енергия, вода и други.“

 

9.Текста от чл.28 /4/ „ ... и може да бъде използвана за допълнително подпомагане и стимулиране на спорни клубове до края на бюджетната година по решение на комисията по чл.10 от Наредбата“ да отпадне и същият да бъде допълнен към чл.11 (4) тире 4 „ – резерв 5%, който да бъде използван за допълнително подпомагане и стимулиране на спорни клубове до края на бюджетната година по решение на комисията по чл.10 от Наредбата и след подадено мотивирано искане от спортен клуб/ове.“

 

Правим уточнението, че духа на тази наредба е „финансово подпомагане от общината на спортните клубове“ за „развитието на детско-юношеския спорт и спорт за всички“ (чл.5), като се финансира на базата на постигнати резултати през предходната година, а процедурите с „искане на средства“ (чл.21) и „ежемесечно отчитане“ (чл.22) предполага напълно различна философия - проектно финансиране. Така се обезмисля отчитането на резултати, протоколи от предходната година, картотеки и пр., а предполага проект за финансиране, което е философията на „спорт за високи постижения“ и „олимпийска подготовка“ (програми на ММС), а не развитие на детско-юношески спорт, спорт за всички и спорт за здраве.

КАТЕГОРИНО СМЯТАМЕ, ЧЕ ДУХА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА Е СГРЕШЕН И НЕСЪОТВЕТСВА НА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ В ЧЛ.5.

Последното е закономерен резултат от сгрешената като цяло политика в областта на спорта през последните 30 години и опитите бюрократично да се администрира една толкова деликатна дейност като работата с деца, свързана не само с изграждането и възпитаването на физическа култура и ценности у подрастващите, а и със здравето на нацията, чийто резултат е голямата смъртност днес и незавидното място по ниска продължителност на живот!   

 

Д-р инж. Георги Ривов

Председател на карате клуб „КИИ Вадо-рю“ гр. Хасково

Тел. 0888 425 826, емайл: rivov@rivov.com

 

Кръстьо Кръстев

Председател на КСГ”Юнак” гр.Хасково

Тел.0887330641, емайл:aleksieva_1954@abv.bg

 

Пенко Хаджиангелов                       

Председател на БК”Севдалин Василев” Хасково

 

Славейко Станчев

Председател на СК”Торнадо „Хасково

                                     

 

Хасково, 14.12.2020 г.