ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 И ЧЛ.28 „А“, АЛ.1 ОТ ЗМСМА,

ЗАПОВЕД №РД-01-677/25.11.2020 Г. НА МЗ

И ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

         

С В И К В А М:

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ТРИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ,

КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ/ОНЛАЙН

НА 18 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч.

                                     

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ОТ ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПРЕЗ 2021 Г. И ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ПРЕЗ 2021 Г.

 

2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА И КОРЕКЦИЯ НА РАЗЧЕТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2020 Г.

 

3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА БИЗНЕСА И СПРАВЯНЕ С ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ, ВСЛЕДСТВИЕ НА УСЛОЖНЕНАТА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА.

 

4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ГРУПА НА „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО:  ПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА ЗА СПРАВЯНЕ С ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ, ВСЛЕДСТВИЕ УСЛОЖНЕНАТА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА.

 

5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛНА ГРУПА НА ПП „ГЕРБ“ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ГРУПА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИТЕ СПОРТНИ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ТОПЪЛ ОБЯД КАТО МЕСТНА ДЕЙНОСТ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО И ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05FMOP001-5.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ.

 

10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“ КЪМ МТСП.

 

11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ФИНАЛЕН ДОКЛАД-ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГР.ХАСКОВО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

 

12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ МЕЖДУ УПИ IV /ПИ 77195.746.540/, КВ.1102 ПО ПЛАНА НА ГР.ХАСКОВО И ПИ 77195.746.475 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО – УЛИЦА, СОБСТВЕНОСТ НА ОБШИНА ХАСКОВО.

 

13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 68692.258.3, ОБРАЗУВАН ОТ ПИ 68692.238.2 ПО КК НА ЗЕМЛИЩЕ С.СТАМБОЛИЙСКИ, М. „НАД ШОСЕТО“, ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.ХАСКОВО.

 

14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЕНИ В СЪСТАВА И РЪКОВОДСТВОТО НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

16.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

 

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

 

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ, ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА №206 В ОБЩИНА ХАСКОВО, КАКТО СЛЕДВА:

 

 

На 14.12.2020 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности   - 16.30 ч.

 

 

На 15.12.2020 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                       - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                                   - 17.00 ч.

 

 

На 16.12.2020 г. /сряда/:

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми - 16.00 ч.

и международни връзки

 

ПК по спорт, туризъм и младежки дейности                      - 16.30 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                       - 17.00 ч.

 

 

 

Заседанието на Общински съвет - Хасково на 18.12.2020 г. ще се излъчва онлайн в Ютуб канала на Община Хасково на следния адрес:
https://www.youtube.com/channel/UCRzfYf8PPmZOroXwlorlaJA .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/