ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

                                                               

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

                                                         

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА

 

 

от Станислав Дечев - Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на план-сметка за разходите от такса битови отпадъци през 2021 г. и определяне размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Хасково през 2021 г.

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Представям на Вашето внимание предложение за изменение и допълнение на Докладна записка относно: Одобряване на план-сметка за разходите от такса битови отпадъци през 2021 г. и определяне размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Хасково през 2021 г., касаеща  изменение на План - сметка за приходите и разходите от ТБО по чл. 66 от ЗМДТ за 2021 година.

     В срока на представяне на докладната записка пред Общински съвет - Хасково и пред гражданите на общината и в течение на изпълнението на утвърдената план - сметка за 2020 година, се предоставя възможността да се коригира прогнозния разчет за 2021 г. Целта е максимална коректност и прозрачност в стойностните измерители на разчета за дейностите по чл. 62 от ЗМДТ и източниците им на финансиране. Предложеният първоначален вариант бе изготвен върху отчетните данни към края на м. октомври. На база настоящата информацията по отчета на текущата план - сметка и в резултат на настъпилите обстоятелства през периода се изменя и планираният преходен остатък за 2021 година. Корекцията е в резултат на:

  • Увеличение в събираемостта на просрочени вземания от юридически лица за 2020 г. от таксата за битови отпадъци;
  • Възстановени средства от РИОСВ;
  • Възстановени префактурирани разходи от Община Димитровград за дейностите по експлоатация на РЦТНО в землището на с. Гарваново.

           В резултат на очакваните генерирани приходи и разплатени разходи по чл. 66 от ЗМДТ за 2020 г. прогнозният размер на преходния остатък по план - сметката за 2021 г. е 1 340 442 лв. Получилото се изменение предоставя възможността Община Хасково да реализира поставените цели за по- високо качество на услугата, както и да осигури необходим ресурс за неотложни инвестиционни разходи с екологична насоченост.

Измененията по елементи в разходната част на план-сметката са, както следва:

І. Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за транспортирането им  и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци

І.3. Съдове за събиране на битови отпадъци

           Промяната е в резултат на сключен договор с изпълнител за доставка на 256 бр. бетонови съдове за събиране на битови отпадъци. Част от договора ще се реализира и през 2021 година. През новата година се предвижда и закупуването на съдове за пепел с прогнозна стойност 12 000 лв. Актуализираният план за дейността е в размер на 23 000 лв.

ІІ. Третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци

ІІ.3. Актуализации на програми за управление на отпадъците и за опазване на околната среда и актуализация на инструкции и изискуеми документи по условията от комплексно разрешително №356- Н1/2012 г.

В процес  на актуализацията са Програма за управление на отпадъците и Програмата за опазване на околната среда. През 2020 година разходите са в размер на 18 000 лв. Необходимите средства през 2021 г. за изготвяне на програмите и за предстоящата актуалиализация на инструкциите и изискуемите документи по условията от комплексно разрешително № 356- Н1/2012 г. са в прогнозен размер на 36 000 лв.

ІІ.6. Закриване, включително биологична и техническа рекултивация на Клетка 1 (стара) в РЦТНО с. Гарваново

Съгласно нормативните изисквания и издадени предписания от РИОСВ е наложително  стартирането на процедура по рекултивация на Клетка 1 (стара) в Регионалния център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново. По прогнозна стойност необходимите дейности надхвърлят 3 млн. лв. Разходите за реализацията на обекта се разпределят пропорционално между ползвателите на депото на база население. Текущият дял на община Хасково е в размер 61.87 % или прогнозна стойност за обекта- около 2 млн. лв. Натрупаните отчисления по чл. 60 от ЗУО, които са за обезвреждане на отпадъци чрез депониране, към момента са около 740 000 лв. Недостатъчният размер на средствата налага финансирането на обекта чрез преходния остатък от генерираните приходи за ТБО през 2020 г., както е и предвидено в чл. 16, ал. 1 от Наредба 7/19.12.2013 г. за реда и начина на изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. В резултат планираната сума за годината възлиза на 779 052 лв., като в това число не са включени натрупаните отчисления по чл. 60 от ЗУО. Процедура по тяхното усвояване се очаква да стартира през 2021 г. по нормативния ред.

ІІІ. Поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване

ІІІ.1. Дейност 623 "Чистота" в ОП "Екопрогрес"

Увеличението на средствата се предвижда за реализация на дейности по модернизация и механизация на техническата база в предприятието. Актуализираният план в тази на ОП «Екопрогрес» е в размер на 1 700 000 лв.

 

Подробна информация за изменението  е представена в актуализираното Приложение № 1А.

 

В тази връзка се налага промяна в предложния проект за решение, поради което предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното

 

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1, б. „а“, във вр. с чл. 62 и чл. 66 от ЗМДТ и чл. 16 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, Общински съвет– Хасково реши:

 

I. Одобрява План-сметка за необходимите разходи за услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци; третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации в депо; поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на територията на община Хасково за 2021 година, съгласно Приложение № 1А.

 

II. Определя размера на таксата за битови отпадъци за 2021 г. както следва:

1. За населението на гр. Хасково и за жилищата на предприятия – в размер на 3.50 ‰ /промила/ върху данъчната оценка на недвижимите имоти, като по видове услуги таксата е както следва:

- за събиране и транспортиране на битови отпадъци – 1.3 ‰;

- за третиране на битови отпадъци, поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци, както и за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО – 1.2 ‰;

- за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1 ‰.

 

2. За населението и за жилищата на предприятия в IV зона и местностите „Кенана“, „Куба“ и „Туристическа хижа“ – в размер на 3.50 ‰ /промила/ върху данъчната оценка на недвижимите имоти, като по видове услуги таксата е както следва:

- за събиране и транспортиране на битови отпадъци – 1.5 ‰;

- за третиране на битови отпадъци, поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци, както и за отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО – 1 ‰;

- за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1 ‰.

 

3. За населението и за жилищата на предприятия в V зона – в размер на 2.00 ‰ /промила/ върху данъчната оценка на недвижимите имоти, като по видове услуги таксата е както следва:

- за събиране и транспортиране на битови отпадъци – 1 ‰;

- за третиране на битови отпадъци, поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци, както и за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО – 1 ‰.

 

4. За населението в селата в Община Хасково – в размер на 5.00 ‰ /промила/ върху данъчната оценка на недвижимите имоти, като по видове услуги таксата е както следва:

- за събиране и транспортиране на битови отпадъци – 3 ‰;

- за третиране на битови отпадъци, поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци, както и за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО – 2 ‰.

 

5. За всички нежилищни имоти на предприятия, както следва:

5.1. Когато в установения срок не е подадена декларация по чл. 18, ал. 5 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, деклариран е по-малко от необходимия му брой от съответния вид съдове за битови отпадъци или когато не може да се установи броя на използваните съдове, се заплаща годишна такса в размер на 13 ‰ /промила/ върху по-високата стойност от данъчната оценка и отчетната стойност на недвижимите имоти, по видове, както следва:

    - Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за транспортирането им – 8,0 ‰/промила/;

    - Третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации/поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци, както и за отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО/ –3,0‰/промила/;

    - Поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината – 2,0 ‰/промила/.

5.2. В зависимост от вида и броя на деклариралите съдове за изхвърляне на битови отпадъци на предприятията - размера на таксата е както следва:

За събиране и транспортиране на битови отпадъци:

- за кофа   110 л.                             - 550 лв.;

- за контейнер тип „Бобър“       - 1 560 лв.;

- за контейнер с обем 4 м.3         - 1 560 лв.

 

За третиране на битови отпадъци, поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци, както и за отчисления по чл. 60 и по чл. 64 от Закон за управление на отпадъците– в размер на 0.5‰ /промила/  върху по-високата стойност от данъчната оценка и отчетната стойност на недвижимите имоти

 

За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – в размер на 3 ‰ /промила/ върху по-високата стойност от данъчната оценка и отчетната стойност на недвижимите имоти.

 

 

 

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

 

 

РВ/ТС/ДИ