ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №12

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.11.2020 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №239

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема Вътрешни правила за организацията и дейността на Временната комисия по провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели, съгласно Приложение №1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/