ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №12

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.11.2020 ГОД.

 

 

    

РЕШЕНИЕ №238

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.4, ал.1, т.24 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, Общински съвет – Хасково:

1. Възлага на кмета на община Хасково да назначи комисия от компетентни лица, която да направи обследване на тротоарите в град Хасково и да изготви подробен доклад за тяхното състояние, както и да предложи варианти за ремонта им и необходимостта от премахването или преместването на дървесни видове, а също така да прецени възможността за изграждането на велоалеи, съгласно действащата нормативната уредба в Република България

1.1. Комисията по т.1 да обследва цялата улична мрежа на гр.Хасково за проблемите на настилката, включително и шахтите дали са сложени по стандарт и да изготви отделен подробен доклад.

2. В срок до 15 март 2021 година комисията да предостави докладите по т.1 и т.1.1 от настоящото Решение пред кмета на Община Хасково и пред Общински съвет – Хасково.

3. В срок до 15 май 2021 година кметът на общината да представи пред Общински съвет - Хасково количествено-стойностна сметка колко би струвал ремонтът на проблемните тротоари и улици в гр. Хасково.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/