ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №12

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.11.2020 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №237

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – парцеларен план за техническата инфраструктура – „Кабелна захранваща линия НН 1 кV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №1090 на път III-507 „Хасково – Мъдрец“ 32+600 част от електронна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа с трасе през ПИ 22589.64.35 и ПИ 22589.64.34, землище на с.Долно Войводино, общ.Хасково.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                     /Таня Захариева/