ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №12

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.11.2020 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №233

 

 

        

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.135, ал.1 от ЗУТ, чл.134, ал.1, т.2 и чл.134, ал.2, т.6 и чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково дава съгласие за промяна на улична регулация между о.т.47 – о.т.48 – о.т.49 – о.т.50 по регулационния план на с.Долно Големанци и урегулиране на нов ПИ ХIII „за парк“ и пешеходна алея с ширина 5 м.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/