ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №12

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.11.2020 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №231

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл. 17, ал. 3 и 5 от ЗУТ, чл.6 ал.1 от ЗОС,Общински съвет – Хасково :

       1.Обявява собствеността на частта от Поземлен имот с идентификатор 77195.715.43  по КК на гр.Хасково  от 27,00 кв.м. от публична в частна общинска собственост.

       2.Дава съгласие да се придадат 27,00 кв.м. площ от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.715.43  към Поземлен имот с идентификатор 77195.715.52 по КК на гр.Хасково.

       3.Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор с Господинка Райчева Колева и Иван Петков Колев от гр.Хасково, за прехвърляне в собственост  на частта от 27,00 кв.м.  от  Поземлен имот с идентификатор 77195.715.43 по КК на гр.Хасково, при цена  2 250,00 лева без ДДС.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/