ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №12

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.11.2020 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №227

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши:

 

Закрива създаденият по проект Проект BG05M9OP001-2.002-0275 „Шанс в дома“  - „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“, считано от 01.01.2021 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                     /Таня Захариева/