ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №12

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.11.2020 ГОД.

 

 

    

РЕШЕНИЕ №224

 

На основание чл.79, вр. чл.76, ал.3 от АПК и чл.11, ал.3 вр. ал.8 от ЗНА, чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.1, ал.2, вр. чл.31. ал.1 от ЗМДТ, Приложение №4 към чл.61к от ЗМДТ и чл. 61с от ЗМДТ, Общински съвет - Хасково реши: 

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Хасково, както следва:

 

§1. Чл.5, ал.1 се изменя по следния начин:

Чл.5 (1)Когато наследственото имущество  на  един наследник или заветник е на  стойност до 250 000 лева,  данък наследство не се дължи.“

 

§2. Чл.8 т. 21. “отдаване на видеокасети под наем - за обект” се отменя.

 

§3. Чл.10 се изменя по следния начин:

 

Чл.10. Размерът на туристическия данък в община Хасково за всяка нощувка е:

1.За места за настаняване в гр. Хасково и останалите населени места в общината с категория 4 и 5 звезди – 1,00  лв.

2.За места за настаняване клас А (хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили ) в гр. Хасково и останалите населени места в общината с категория 3 звезди – 0,80 лв.

3.За места за настаняване клас А (хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили ) с категория 1 и 2 звезди:

а) в гр. Хасково – 0,60 лв.

б) в останалите населени места на общината – 0,50 лв.

4.За места за настаняване клас Б (семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, бунгала и къмпинги) с категория 3 звезди:

а) в гр. Хасково – 0,50 лв.

б) в останалите населени места в общината – 0,40 лв.

5.Места за настаняване клас Б (семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, бунгала и къмпинги) в гр. Хасково и останалите населени места в общината на общината с категория 1 и 2 звезди – 0,35 лв.

6. Места за настаняване клас В (стаи за гости и апартаменти за гости)

а) в гр. Хасково - 0,35 лв.

б) в останалите населени места в общината - 0,30 лв.

 

Преходни и заключителни разпоредби

§4.Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Хасково, влиза в сила от 01.01.2021 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/