ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 И ЧЛ.28 „А“, АЛ.1 ОТ ЗМСМА,

ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

         

С В И К В А М:

 

                                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ДВАНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ,

КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ/ОНЛАЙН

НА 27 НОЕМВРИ 2020 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч.

                                     

 

                                       

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: КОРЕКЦИЯ НА РАЗЧЕТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2020 Г.

 

2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ГЕОРГИ ПЕЕВ И СВЕТОСЛАВА СТОЯНОВА ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ГРУПА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ЗАКРИВАНЕ НА „ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА“ КАТО МЕСТНА ДЕЙНОСТ.

 

6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ЗАКРИВАНЕ НА ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ“, ПРОМЯНА В ОБХВАТА НА ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА“ И СЪЗДАВАНЕ НА ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ „ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ДЕЦА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ“, „ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА“, „ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА“ И „ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СЪС СЕТИВНИ НАРУШЕНИЯ“.

 

7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.748.409 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, М. „КАМЕНЕЦ“/

 

8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.737.436 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, УЛ. „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“ №29/.

 

9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.715.52 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, УЛ. „ЩЕРЮ ВАПЦАРОВ“ №3/

 

10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.704.665 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, Ж.Р. „КЕНАНА“/

 

11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ МЕЖДУ О.Т.47 – О.Т.48 – О.Т.49 – О.Т.50, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

 

12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ IХ общ., КВ.18 ПО РП НА С.ДОЛНО ГОЛЕМАНЦИ.

 

13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 326.201.954 ПО КК НА С.АЛЕКСАНДРОВО, М .“СТАРАТА КОРИЯ“, ЗЕМЛИЩЕ НА С.АЛЕКСАНДРОВО.

 

14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТЕН ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ПИ №77195.182.11 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО.

 

15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА – „КАБЕЛНА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ НН 1 kV ЗА НУЖДИТЕ НА СТАЦИОНАРНА КОНТРОЛНА ЕДИНИЦА АУЗПТ/СКТ №1090 НА ПЪТ III-507 „ХАСКОВО-МЪДРЕЦ“ 32+600, ЧАСТ ОТ ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА СЪБИРАНЕ НА ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА“

 

16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК ГЕОРГИ ПЕЕВ ОТНОСНО: СЪЗДАВАНЕ НА КОМИСИЯ ЗА ОБСЛЕДВАНЕ НА ТРОТОАРИТЕ В ГР.ХАСКОВО И ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДМОСТТА ОТ ПРЕМАХВАНЕ ИЛИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ.

 

17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ГРУПА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ.

        

18.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

 

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ, ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА №206 В ОБЩИНА ХАСКОВО, КАКТО СЛЕДВА:

 

На 23.11.2020 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности      - 16.30 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика          - 17.00 ч.

 

 

На 24.11.2020 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                       - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                                   - 17.00 ч.

 

 

 

На 25.11.2020 г. /сряда/:

ПК по спорт, туризъм и младежки дейности                      - 16.30 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                     - 17.00 ч.

 

 

 

Заседанието на Общински съвет - Хасково на 27.11.2020 г. ще се излъчва онлайн в Ютуб канала на Община Хасково на следния адрес:
https://www.youtube.com/channel/UCRzfYf8PPmZOroXwlorlaJA .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                      /Таня Захариева/