ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

                                 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

               От  Станислав Дечев– Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО : Одобряване на план-сметка за разходите от такса битови отпадъци през 2021 г. и определяне размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Хасково през 2021 г.

 

 

Уважаеми дами и господа Общински съветници,

 

Съгласно чл.66, ал.1  от ЗМДТ таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност включваща необходимите разходи за:
1.осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци -контейнери, кофи и други;
2.събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
3.проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
4.почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

       

Съгласно чл.67 от ЗМДТ количеството битови отпадъци е водеща основа за определяне на размера на таксата за битови отпадъци. Когато обаче съществуват обективни обстоятелства, които възпрепятстват този принцип, Общинския съвет може да приеме други основи, на база на които да се определя размера на таксата. Към настоящия момент не е налична база и методология за определяне размера на такса битови отпадъци въз основа на количеството им.

При действащата на територията на община Хасково система за събиране на отпадъци, точното отчитане на генерирания обем отпадък от всяко домакинство или лице е възможно само в случаите, когато домакинството или лицето е единствен ползвател на съответните съдове за отпадъци, т.е. този метод е възможно да бъде прилаган в случаите, когато съдовете за отпадъци са персонални за всяко домакинство. Сметосъбирането на значителен процент от населението на общината е организирано чрез съдове за групово ползване. В определени точки на територията на населеното място са разположени определен брой съдове с различен обем, които се ползват от домакинствата в района. Практиката показва, че съдовете в даден квартал или място се ползват от домакинствата от съседен такъв. При групово ползване на съдовете за смет освен домакинствата, същите се ползват и от офиси, магазини и др. нежилищни имоти. При това положение не може да бъде определен обема на генерираните отпадъци от отделния ползвател.

 

Елементите, които формират разходната част на план-сметката от такса битови отпадъци са както следва:

 

І. Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци

 • Предвижда се закупуването на съдове за пепел и бетонови кошчета;
 • Предвидените средства са в размер на 70 000 лв. с включен ДДС

ІI. Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за транспортирането им  и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци

 • Съгласно сключени договори по  реда на ЗОП с външни изпълнители за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване в град Хасково и в селата на община Хасково очаквания. По тези дейности съгласно чл. 163 а от ЗДДС община Хасково има ангажимент за самоначисляване и заплащане на ДДС върху фактурираните суми.
 • Прогнозната стойност на разходите възлиза на 3 126 000 лв. с включен самоначислен ДДС.

 

ІІI. Третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други

 • Експлоатация на Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново- през 2020 година изтече 60 месечния договор за услугата. Съгласно проведена процедура по реда на ЗОП през текущата година е сключен нов договор с изпълнител, който да осъществява управлението на РЦТНО. Стойността е актуализирана спрямо текущите равнища на цените в договорните отношения в резултат на измененията в минималната работна заплата, ТОЛ такси, винетни такси, също така се отчита промяната в нивото на инфлация.
 • Изграждане на втора клетка за отпадъци в РЦТНО в землището на с. Гарваново, община Хасково- проведена е процедура по ЗОП и е сключен договор с изпълнител. Средствата ще бъдат осигурени от натрупаните отчисления по чл. 64 от партидата на Община Хасково в РИОСВ.
 • Дейности по почистване на нерегламентирани сметища в рамките на общината, които понастоящем също се възлагат на външен изпълнител.
 • Съгласно актуализираната Наредба 7/2013 г. за реда и начина на изчисляване  и определяне размера на обезпеченията и отчисленията и чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците община Хасково внася средства по индивидуална партида в РИОСВ, както следва:

-по чл. 60 за 2020 г.- 3.03 лв./тон

- по чл. 64- от 3 лв./тон през 2011 г. през 2021 г. се достига ниво от 82 лв./тон;

Очакваното количество депониран отпадък е в размер приблизително 21 000 т.

 • Съгласно нормативните изисквания след изчерпване на капацитета на клетката следва предприемане на действия по закриване, включително биологична и техническа рекултивация. За целта община Хасково има преходен целеви остатък в размер на 267 920 лв. в следствие на изтеглени от партидата ни в РИОСВ 613 503 лв. Планирани са още 406 480 лв. съгласно очаквания изходящ поток за обекта през 2021 година.
 • Съгласно чл. 52 и чл. 79, ал.1 от Закона за опазване на околната среда през четири годишен период е необходима актуализация на програмите за управление на отпадъците и опазване на околната среда. Необходима е също така и извършване на актуализация на инструкциите и изискуемите документи по условията от Комплексно разрешително № 356/Н-1/2012 г. за РЦТНО в с. Гарваново;
 • Предвидените средства за раздела възлизат на 5 999 448 лв. с включен ДДС

IV. Поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване

 • Дейност "Чистота" в ОП "Екопрогрес" включва почистването и поддържане на териториите за обществено ползване, които са извън обхвата на договорите с външните изпълнители. Основната част от разходите тук са за възнаграждения и осигурителни вноски, които са силно зависими от държавната политика по доходите. Част от средствата, които ще бъдат предоставени, ще се използват за обновяване на остарялата техника;
 • Дейностите по метене, миене и снегопочистване на улиците в населените места се осъществяват от външни изпълнители съгласно проведени процедури по ЗОП;
 • Необходими са средства за почистване на териториите за обществено ползване в селата от община Хасково;
 • Необходимият паричен ресурс е в размер на 3 350 000 лв. с включен ДДС

 

Общият размер на планираните разходи за осъществяване на дейностите по чл. 66 от ЗМДТ на територията на община Хасково възлизат на 12 545 448 лв.

 

Приходната част от план-сметката за 2021 година се формира от следните компоненти:

 • Планирани средства от постъпили приходи от такса битови отпадъци;
 • Целеви остатък от предходни години;
 • Възстановени средства по чл. 64 от ЗУО

 

При услловие, че бъде запазен сегашния размер на такса битови отпадъци, през 2021 г. прогнозния размер на приходите би бил 12 545 448 лв., т.е. няма да се налага дофинансиране от страна на Общината  за сметка на други общински приходи.

В тази връзка предлагам Общинския съвет да приеме основи, които са различни от посочената в чл.67, ал.4 от ЗМДТ, поради което в настоящия проект на Решение, като основен способ за определяне размера на такса битови отпадъци предлагам за основи да се ползват:

-за жилищните имоти – данъчната им оценка

-за нежилищни имоти на предприятия – по високата стойност от данъчната оценка и отчетната им стойност.

Към настоящия момент размера на таксата за битови отпадъци е 3,5 ‰ за населението на гр. Хасково и жилищата на предприятията, на този промил се облагат и жилищните имоти, находящи се в местостите „Кенана“, „Куба“ и „Туристическа хижа“,  а имотите, които се намират в зона V таксата е в размер на 2,0 ‰. За жилищните имоти в селата е определена такса в размер на 5,0 ‰, а за нежилищни имоти на предприятия, когато за тях не е подадена декларация, декларирало е по-малко от необходимия му брой от съответния вид съдове за битови отпадъци или когато не могат да се установят броя на  използваните съдове, то заплаща годишна такса в размер на 13‰.

Междувременно разходите за предоставяне на услугите ежегодно нарастват, като нараства и размера на отчисленията, които се правят по силата на чл.64 от ЗУО - за обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо за неопасни отпадъци и на депа за строителни отпадъци. Така през 2019 г. техният размер е 57 лв. /при 45 лв. през 2018 г. и 40 лв. през 2017 г./ на тон депониран отпадък, а през 2020 г. техният размер беше заложен да бъде 95 лв. на тон депониран отпадък. С Държавен вестник бр.26/22.03.2020г. /извънреден/ бяха обнародвани промени в Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 от 2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. В единствения параграф на изменението е посочено, че отчисленията за депониране за 2020г. ще бъдат 69лв./т.; и за 2021г. – 82 лв./т; и за 2022г. и за всяка следваща година – 95 лв./т.

Продължаващата тенденция на увеличение на размера на отчисленията по чл.64 от ЗУО и увеличаването на минималната работна заплата са основните причини за нарастването на разходите от такса за битови отпадъци.

През 2021г. ще се извърши изграждане на 2-ра клетка за депониране на отпадъци в Регионално депо- с. Гарваново на стойност близо 2 000 000лв.

Очаква се да стартира през годината, след провеждане на процедурите по ЗОП, рекултивиране на клетка 1- стара  в РЦТНО с прогнозна стойност над 3 000 000лв.

Изпълнението на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване от града и селата в общината, както и миене и метене в града се изпълнява по сключени договори с изпълнители, които са определени по реда на ЗОП и заложените средства за 2021 година са както в предходните години.

Увеличението на средствата за дейностите по чистотата, се отнася за експлоатацията на Регионалния център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново. В РЦТНО функционират инсталация за сепариране и производство на RDF-гориво, инсталация за компостиране и депо за неопасни отпадъци. За количествата отпадъци, които се депонират в депото, съгласно чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците  се заплащат отчисления в РИОСВ –Хасково, като комулираните средства могат да се използват единствено от Община Хасково за рекултивация, изграждане на нови клетки и др.дейности свързани с отпадъци.

 

През 2021 година в приходната част на план- сметката по чл. 66 от ЗМДТ се залагат постъпления в размер на 12 545 448 лв.

        През 2021година в разходната част на план-сметката по чл. 66 от ЗМДТ се предвиждат необходими средства в размер на 12 545 448 лв.

 

Със запазване на облагаемата основа и промили, приети с  Решение №14/20.12.2019г. на Общински съвет- Хасково, и с очакваното усвояване на средства по чл. 64 от ЗУО, няма да възникне необходимост от дофинансиране  на приходите по чл. 66 от ЗМДТ от страна на общината, въпреки очакваното нарастване на разходите в размер на 3 226 120 лв. спрямо 2019 г.

В случая таксата е определена в размер, който съответства на необходимите разходи по предоставянето на услугите.

.2

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет- Хасково да вземе следното :

 

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл.21, ал.1, т.7 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1, б. „а“, във вр. с чл. 62 и чл.66 от ЗМДТ и чл.16 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, Общински съвет –Хасково реши:

I.Одобрява План-сметка за необходимите разходи за услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци; третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации в депо; поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на територията на община Хасково за 2021 година, съгласно приложение № 1.

 

II.Определя размера на таксата за битови отпадъци за 2021 г. както следва:

1.За населението на гр. Хасково и за жилищата на предприятия – в размер на 3.50 ‰ /промила/ върху данъчната оценка на недвижимите имоти, като по видове услуги таксата е както следва:

-за събиране и транспортиране на битови отпадъци – 1.3 ‰;

-за третиране на битови отпадъци, поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци, както и за отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО – 1.2 ‰;

-за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1 ‰;

 

2.За населението и за жилищата на предприятия в IV зона и местностите „Кенана“, „Куба“ и „Туристическа хижа“ – в размер на 3.50 ‰ /промила/ върху данъчната оценка на недвижимите имоти, като по видове услуги таксата е както следва:

- за събиране и транспортиране на битови отпадъци – 1.5 ‰;

- за третиране на битови отпадъци, поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци, както и за отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО – 1 ‰;

-за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1 ‰;

 

3.За населението и за жилищата на предприятия в V зона – в размер на 2.00 ‰ /промила/ върху данъчната оценка на недвижимите имоти, като по видове услуги таксата е както следва:

-за събиране и транспортиране на битови отпадъци – 1 ‰;

-за третиране на битови отпадъци, поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци, както и за отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО – 1 ‰;

 

4.За населението в селата в Община Хасково – в размер на 5.00 ‰ /промила/ върху данъчната оценка на недвижимите имоти, като по видове услуги таксата е както следва:

-за събиране и транспортиране на битови отпадъци – 3 ‰;

-за третиране на битови отпадъци, поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци, както и за отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО – 2 ‰;

 

5.За всички нежилищни имоти на предприятия, както следва:

5.1.Когато не е подадена декларация в установения срок, декларирало е по-малко от необходимия му брой от съответния вид съдове за битови отпадъци или когато не могат да се установят броя на  използваните съдове, се заплаща годишна такса в размер на 13 ‰ /промила/ върху по-високата стойност от данъчната оценка и отчетната стойност на недвижимите имоти, по видове, както следва:

    -Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за транспортирането им – 8,0 ‰/промила/

    -Третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации/поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци, както и за отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО/ –3,0‰/промила/

    -Поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината – 2,0 ‰/промила/

 

5.2.В зависимост от вида и броя на деклариралите съдове за изхвърляне на битови отпадъци на предприятията - размера на таксата е както следва:

За събиране и транспортиране на битови отпадъци:

- за кофа   110 л.                              - 550 лв.

- за контейнер тип „Бобър“         - 1 560лв.

- за контейнер с обем 4 м.3        - 1 560лв.

 

За третиране на битови отпадъци, поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци, както и за отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО – в размер на 0.5‰ /промила/  върху по-високата стойност от данъчната оценка и отчетната стойност на недвижимите имоти

 

За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – в размер на 3 ‰ /промила/ върху по-високата стойност от данъчната оценка и отчетната стойност на недвижимите имоти.

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

                   /Станислав Дечев /