ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Х А С К О В О

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Представителна група на ПП“ГЕРБ“ в Общински съвет-Хасково

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Хасково

 

 Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

С настоящата предлагаме на Общински съвет – Хасково да приеме решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково.

Мотивите, които налагат предлаганото изменение и допълнение са следните:      

І. Причини, налагащи изменението и допълнението на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково:

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общинският съвет приема Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. С този нормативен акт колективният орган  урежда правилата, които спазва при своята работа и по които ще взаимодейства с общинската администрация.

В ДВ, бр. 70 от 2020 г. са публикувани промени в ЗМСМА, влезли в сила на 07.08.2020г. Добавен е нов член 28а регламентиращ начина за провеждане заседанията на общинските съвети и техните комисии в определени ситуации, а именно: при обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания.

От друга страна, на 27.10.2020 год. със  Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-626/27.10.2020 год. на територията на цялата страна бяха въведени временни противоепидемични мерки за приода 29.10.2020 год – 12.11.2020 год. В т. 5 на същата бе постановена забрана за провеждане на обществени мероприятия в присъствена форма от повече от 30 човека в закрито помещение.  Тази мярка беше удължена за срок до 30.11.2020 год. със Заповед на Миистъра на здравеопазването №  РД-01-651/ 11.11.2020 год. Предвид тези мерки заседанията на Общински съвет Хасково следва да се провеждат в съответствие с новата разпоредба на чл. 28а ЗМСМА, което също налага предлаганото изменение в Правилника.

II. Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани резултати:

В резултат на приемане на измененията на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет,  се очаква да се подобри организацията и работата на съвета в съответствие с изискванията на закона.

Друга цел на настоящото предложение е да се постигне съответствие между текстовете в Правилника и законовите разпоредби в ЗМСМА след направените изменения в него.

ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

За постигане на целите не са необходими финансови средства.

ІV. Очаквани резултати от прилагането на предлагания нормативен документ.

С промените в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет-Хасково се очаква да се постигнат оптимално ясни условия, процедури и регламенти за нормалното функциониране на Общинския съвет като орган на местното самоуправление при спазване на принципа на пълна синхронизация с действащото законодателство в РБ. От акта не се очакава да произтичат финансови резултати.

V. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият проект на подзаконов нормативен акт е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление,  не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.       

VI. Правни основания

Правни основания за приемане на предложените промени са:

чл. 21, ал. 3, вр. чл. 28а ЗМСМА

 

Предвид изложеното, предлагамe Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл. 21, ал. 3, вр. чл. 28а ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема изменение и допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, както следва:

 

 §1. Приема се нов чл. 49а със следното съдържание:

Чл. 49а (1) В случаите на  обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, заседанията на Общинския съвет или неговите комисии могат да се провеждат и от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(2) По отношение свикването и провеждането на заседанията по ал. 1 се спазват съответно установените в закона и правилника изисквания, в това число за кворум и мнозинство за приемане на решенията.

(3) Уведомяването на общинските съветници за заседанията на Общинския съвет по ал. 1 се извършва по реда на чл. 46, ал. 4 от този правилник.

(4) За провеждане на извънредно заседание на Общински съвет от разстояние уведомяването на общинските съветници трябва да бъде извършено не по-малко от три дни преди заседанието.

(5) В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от разстояние чрез видеоконференция, общинският съвет или неговите комисии може да провеждат заседания от разстояние и да приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин – по телефон, по пощата или по друг подходящ начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

 

§. 2. чл. 50 ал. 1 изр. първо  придобива следната редакция:

Чл. 50 (1) Откритите заседания и заседанията от разстояние на Общинския съвет се излъчват пряко по интернет или чрез електронните средства за масово осведомяване при осигурена техническа възможност за това.

 

 

§3. чл. 50, ал. 2 изр. първо придобива следната редакция:

Чл. 50 (2) Откритите заседания и заседанията от разстояние на Постоянните комисии към Общински съвет – Хасково се излъчват пряко по интернет или чрез електронните средства за масово осведомяване при осигурена техническа възможност за това.

 

 

§. 4. В чл. 61 се добавя нова т. 4 със следното съдържание:

т. 4 Прекъсване предаването на звук на общинския съветник от председателстващия заседанието в случаите на използване на техническо средство за комуникационна връзка за участие.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ГРУПА

НА ПП“ГЕРБ“  В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Румен Стоянов/ 

 

 

 

 

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Общински съвет - Хасково чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Правилника на е-mаil адрес: obsht_savet@haskovo.bg  или в деловодството на Община Хасково, гр. Хасково, пл. „Общински” № 1.