ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

Д О К Л А Д Н А     З А П И С К А

 

от група общински съветници от Общински съвет -  Хасково

 

 

ОТНОСНО: Приемане Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на детско-юношеските спортни клубове в Община Хасково

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

С настоящата докладна записка внасяме предложение за приемане на нова Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на детско-юношеските спортни клубове в Община Хасково.

Съгласно чл. 133, ал.4 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВСобн. ДВ. бр.86 от 18 октомври 2018г.)Условията и редът за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност се определят с наредба на общинския съвет.” Съгласно ал.2 и ал.3 на същия член „Общините може да подпомагат: 1. спортни организации, спортни училища и туристически дружества, които имат седалище и дейност на територията на съответната община; 2. юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, които организират и насърчават децата и младежите да се занимават с физическа активност, спорт и спортно-туристическа дейност. Общините подпомагат приоритетно дейностите в областта на спортa за всички.

Мотиви за приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на детско-юношеските спортни клубове в Община Хасково:

1. Причини, които налагат приемането на Наредбата:

Съгласно действащото законодателство - чл.133, ал.4 от ЗФВС, условията и редът за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност се определят с наредба на общинския съвет.  Проектът е съобразен с всички изисквания на ЗФВС и ППЗФВС, а също и с всички стандарти за административно обслужване, с цел облекчаване на административното регулиране при подпомагане дейността на спортните клубове. Горното е свързано и със служебна проверка на обстоятелствата, вписани в публичните регистри на ММС, които се водят съгласно ЗФВС. 

2. Цели, които се поставят:

Главна цел на наредбата е да се регламентират обществените отношения, свързани с условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Хасково.

Цели на Наредбата са, чрез осигуряването от Община Хасково на финансово подпомагане на спортните клубове:

- да се стимулира развитието на детско-юношеския спорт на територията на Общината и създаването на условия за участие на децата и юношите в занимания по отделни видове спорт, с оглед подобряване на техния здравния статус, физическата и психическа дееспособност и осигуряване на условия за развитие на млади и перспективни състезатели.

- да се постигне публичност и прозрачност на финансирането на спортните клубове чрез създаване на ясни правила за финансиране на всички спортни клубове на територията на Община Хасково.

- чрез осъществяването на максимално стриктен контрол при изпълнението и отчетността на подпомаганите дейности да се предотврати допускането на злоупотреби  и постигане на пълна прозрачност при изразходване на средствата от общинския бюджет.

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Средствата за финансово подпомагане и стимулиране на спортните клубове се утвърждават от Общинския съвет с приемане на бюджета за текущата година на Община Хасково. За административното прилагане на  Наредбата не са необходими финансови средства.

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Приемането на Наредбата ще допринесе за подобряване работата на спортните клубове, тяхното навременно финансиране, отчитане и планиране на нужните им средства за спортния им календар. Това от своя страна ще допринесе за постигане на по-добри спортно-технически резултати от състезателите и отборите и активно развитие на детско-юношеския спорт.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Проектът на наредбата не противоречи на правото на Европейския съюз. Настоящият проект за подзаконов нормативен акт не противоречи както на законодателството на Република България, така и на европейското законодателство - Европейската харта за местно самоуправление и директивите на европейската общност, които са свързани с регламентираната материя.

На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове уведомяваме всички заинтересовани лица, че се открива производство по издаване на нова Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на детско-юношеските спортни клубове в Община Хасково.

Във връзка с чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове, определящи задълженията за провеждане на обществени консултации и за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото предложение  на интернет страницата на общината и/или общинския съвет, се приемат  предложения и становища относно така изготвения проект за приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на детско-юношеските спортни клубове в Община Хасково.

       

Предвид гореизложеното предлагаме Общински съвет - Хасково да приеме следното

 

                                     Р Е Ш Е Н И Е:

 

1.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково отменя НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА ХАСКОВО, приета с Решение №662/27.04.2018 г. на Общински съвет – Хасково.

        

2.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6 и чл. 133, ал.4 от ЗФВС и чл. 8 от Закона за нормативните актове  Общински съвет Хасково приема Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на детско-юношеските спортни клубове в Община Хасково, съгласно Приложение № 1.

 

 

Вносители:

 

Мирослав Радичев Войников

Тодор Савов Савов

Георги Делчев Георгиев

Даниел Насков Йорданов

Здравко Валентинов Запрянов

Димитър Георгиев Траянов

Красен Петков Ангелов