ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев – Кмет на община Хасково

 

            

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково.

 

  Определяне на такси за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници и за вписване в регистъра на превозни средства към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници.

 

      

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Представям на вниманието Ви Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрираното на местните такси и цени на услугите на територията на община Хасково.

 

1.Причини, които налагат приемането на Наредбата.

Съгласно последните изменения в чл. 12, ал.2 на Закона за автомобилните превози, считано от 01.01.2021 г. Удостоверенията за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници и вписването в регистъра на превозни средства към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници се издават от кметовете на общините или от оправомощени от тях длъжностни лица. Съгласно чл. 12, ал.14 от Закона за автомобилните превози общински съвет определя с Наредба таксата за издаване на удостоверенията за регистрация и за вписване на промени.

 

2.Цели, които се поставят:

Целите, които се поставят с приемане на допълнението на наредбата се свеждат до:

-привеждане на Наредбата  в съответствие с нормативните актове от по-висока степен;

-възстановяване на част от разходите на общината по предоставянето на услугите;

-създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;

        -постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси

 

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагане на измененията в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, не е необходимо разходването на бюджетни средства.

 

Съгласно чл.8, ал.1 от ЗМДТ Общинският съвет определя размера на таксите при спазване на следните принципи:

1.възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;

2.създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;

3.постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

 

В изпълнение на чл.7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, общинска администрация изчисли таксите, които да се заплащат при извършване на тази дейност по Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им, приета с ПМС №1 от 05.01.2012г, за което към настоящата докладна записка прилагам:

-Изчислена такса за издаване на Удостоверение за регистрация за таксиметров превоз на пътници;

-Изчислена такса за вписване в регистъра на превозните средства към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници.

 

4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Резултатите, които се очакват от прилагането на измененията и допълненията на Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата и най-вече създаването на нови услуги.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганото изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези от европейското законодателство.

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за местните данъци и такси и други отделно закони – в случая Закона за автомобилните превози, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитираните нормативни актове с правото на Европейския съюз и доколкото тези норми са въведени в националното законодателство на Република България.

Предвид гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

            На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, както следва:

 

§1.Създава се чл.24Е със следното съдържание“

Чл.24Е(1)За издаване на Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници и за вписване в регистъра на превозни средства към удостоверението за регистрация се събират следните такси:

т.1.За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници се събира такса в размер на 25 лв. За издаване на удостоверението в срок до 24 часа се събира такса в размер на 60 лв.

т.2. за вписване в регистъра на превозни средства към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници се събира такса в размер на 15 лв. За извършване на вписването в срок до 24 часа се събира такса в размер на 30 лв.

т.3.За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация се заплаща такса в размер на 15 лв.

(2)Таксите по алинея 1, т.1-3, се заплащат при подаване на необходимите документи.

 

            

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

 

 

 

Изготвил:

Любомир Михов

Директор Дирекция ИСДУОС

 

 

 

 

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Хасково чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: kmet@haskovo.bg или в деловодството на Община Хасково, гр. Хасково, пл. „Общински” № 1.