ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

 

                                         ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

ОТ СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

 

ОТНОСНО:  Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

1.Причини, които налагат приемането на Наредбата.

Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково (Наредбата):

 

„Чл. 17 (3) Лицата, неползващи услугата по Раздел І за цялата година, подават Декларация по чл.7 от Наредбата в срок от 01 декември до 31 декември или последния работен ден от текущата година. Декларацията се подписва от всички данъчнозадължени лица.“

 

Действащата към настоящия момент редакция на чл. 71 ЗМДТ (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) обаче урежда възможностите за освобождаване от заплащане на ТБО по следния начин:

 „Чл. 71. (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.)   Не се събира такса за:

     1.   сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината или ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя до края на предходната година в общината по местонахождението на имота;

     2.  поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – когато услугата не се предоставя от общината;

     3.  обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци - когато няма такива.“

 

Текстът на чл. 17, ал. 3 от Наредбата е в пряко противоречие с т. 1 на чл. 71 в няколко аспекта. Така например декларацията за освобождаване от таксата съгласно закона следва да се подава „до края на предходната година“, а не, както е посочено в Наредбата:  „от 01 декември до 31 декември или последния работен ден от текущата година“.

От друга страна, разпоредбата на чл. 71, т. 1 ЗМДТ предвижда, че в случаите в които имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец, освобождаването от заплащане на такса се отнася само за таксата за сметосъбиране и сметоизвозване, а не за всички извършвани от общината услуги по чл. 62 ЗМДТ, както е посочено в текста на чл. 17, ал. 3 от Наредбата: „Лицата, неползващи услугата по Раздел І...“

На трето място, текстът на чл. 71, т. 1 ЗМДТ предвижда декларацията за освобождаване от таксата, която се подава, да бъде по образец, което предполага този образец да бъде одобрен от Общински съвет. Това би могло да стане като се приеме образеца на декларацията като приложение към Наредбата.

Не на последно място, текст със съдържание, подобно, но не идентично с това на чл. 17, ал. 3 от Наредбата се съдържа и в чл. 18 ал. 5 от същата. Последният почти дословно преповтаря текста на чл. 71, т. 1 ЗМДТ с изключение на думата „предходната“ година, поради което и се явява в явно противоречие, както с текста на чл. 71, т. 1 от закона, но също и с текста на чл. 17, ал. 3 от Наредбата.

Всички тези противоречия създават неяснота в подзаконовата уредба и възможност за различни нейни тълкувания и приложения.

От друга страна, с цел яснота и улесняване на гражданите при подаване на декларацията по чл. 17, ал. 3 от Наредбата в Общинска данъчна дирекция, следва да бъде уточнено също от кого и как декларацията може да бъде подадена. Текстът на чл. 17, ал. 3, изр. последно от Наредбата към момента предвижда декларацията да бъде подписана от всички данъчно задължени лица – собственици или ползватели на имота. Действително, тъй като освобождаването от таксата се отнася до целия имот, би следвало и изявление за освобождаване от ТБО поради неползване на имота да бъде направено от всички задължени лица. Затова и декларацията по чл. 17, ал. 3 от Наредбата (чл. 71, т. 1 ЗМДТ) следва да бъде подписана от всички данъчно задължени лица или техен пълномощник. Друг е въпросът как тази декларация може да бъде подадена.  Предлагам в Наредбата да бъде предвидено подаването  да става лично от задължено лице или упълномощен представител, на място в Общинска данъчна дирекция или по пощата.

С настоящата предлагам също да бъде отмененa цялата Глава четвърта от Наредбата – „Административно-наказателни разпоредби“ (членове от 57 до 59 вкл.). Причините, които налагат тази отмяна се откриват в Глава четвърта на ЗМДТ „Административнонаказателни разпоредби“, в която законодателят  е предвидил санкции за нарушенията по този закон, поради което и общинските съвети нямат правомощия да определят друга, по-висока санкция от предвидената в закона. В закона е предвидено също (чл. 128 ЗМДТ), че актовете за установяване на нарушенията се съставят от служителите на общинската администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на общината или от упълномощени от него длъжностни лица. Предвид това не се налага в Наредбата да бъдат предвидени норми и в този смисъл.

Предвид горното предлагам на Общински съвет Хасково да приеме Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, като текстът на чл. 17, ал. 3 от същата да бъде прецизиран и съобразен с разпоредбата на чл. 71, т. 1 от ЗМДТ, а текстовете на чл. 18, ал. 5 и Глава четвърта „Административно-наказателни разпоредби“ от Наредбата да бъдат отменени изцяло.

При разработване на предложения проект на наредба за изменение и допълнение са взети предвид нормите на ЗМДТ и текстът на проекта е съобразен с тях.

2. Цели, които се поставят:

Прецизиране на условията и улесняване възможността гражданите, неползващи имотите си на територията на общината да поискат освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци в съответствие с чл. 71 ЗМДТ. Привеждане на нормативния акт в съответствие със ЗМДТ.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Финансови средства за прилагането на наредбата не са необходими.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Резултатите, които се очакват от прилагането на измененията и допълненията на Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата чрез привеждане на подзаконовата разпоредба в съответствие със ЗМДТ, както и улесняване възможността гражданите, неползващи имотите си на територията на общината да поискат освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци в съответствие с чл. 71 ЗМДТ.

Повишаване качеството на обслужване на населението и по-добра информираност на местната общност.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

При изготвянето на настоящия проект не се установи той да противоречи на правото на Европейския съюз. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относимо към регулирането на конкретния вид обществени отношения. Доколкото настоящият проект има за предмет приемане на нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА от Общински съвет - Хасково като орган на местно самоуправление, то той е съобразен с разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление”.

 

Във връзка с чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове и задължението за провеждане на обществени консултации и за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 30-дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на общината и/или общинския съвет, се приемат  предложения и становища, относно така изготвения проект за приемане на Наредба.

 

Предвид гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл. 79, вр. чл. 76, ал. 3 от АПК и чл. 11, ал. 3 вр. чл. 8 от ЗНА, чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 71, т. 1 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Хасково реши:  

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, както следва:

 

§1. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:

 

ал. 3 придобива следната редкация:

(3) Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината или ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец – Приложение № 1 към настоящата наредба.

 

Приема нова ал. 4 със следното съдържание:

(4) Декларацията по ал. 3 се подава лично от лице по чл. 64, вр. чл. 11 от ЗМДТ или упълномощен представител до края на предходната година.

 

Приема нова ал. 5 със следното съдържание:

(5) В случаите, в които собствениците или ползвателите на имота са повече от едно лице, декларацията следва да бъде подписана от всяко едно от тях или упълномощен представител. 

 

Приема нова ал. 6 със следното съдържание:

(6) Декларацията по ал. 3 се подава до Общинска данъчна дирекция на място или чрез лицензиран оператор на пощенски услуги.

 

§2. Чл. 18, ал. 5 се отменя.

 

§. 3. Глава четвърта „Административно-наказателни разпоредби“ се отменя.

 

§4. Приема Приложение № 1 към Наредбата – образец на декларацията по чл. 17, ал. 3 със следното съдържание:

 

 

 

                                                   

ВНОСИТЕЛ:

                      СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикачени файлове