ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №11

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 06.11.2020 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №220

 

 

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие Община Хасково да предостави с цел безвъзмездно подпомагане парични средства в размер на 17 000 (седемнадесет хиляди) лева на Сдружение „Обединен футболен клуб Хасково” – град Хасково, ЕИК: 176921442, за покриване на разходи, свързани с дейността му, които средства да бъдат за сметка на §00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни нужди” от бюджета на община Хасково за 2020 година.

 

1.1. Отчитането на разходването на средствата следва да бъде извършено до 31.12.2020 г., като председателят на Сдружение „ОФК Хасково” представи на кмета на община Хасково отчет за разходването на средствата, придружен с разходни документи.

 

2. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие Община Хасково да предостави с цел безвъзмездно подпомагане парични средства в размер на 5 400 (пет хиляди и четиристотин) лева на Сдружение „ХАНДБАЛЕН СПОРТЕН КЛУБ "АСТИ-91” – град Хасково, ЕИК: 126020452, за покриване на разходи, свързани с дейността му, , които средства да бъдат за сметка на §00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни нужди” от бюджета на община Хасково за 2020 година.

 

2.1. Отчитането на разходването на средствата следва да бъде извършено до 31.12.2020 г., като председателят на Сдружение „ХСК Асти - 91” представи на кмета на община Хасково отчет за разходването на средствата, придружен с разходни документи.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/