ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №11

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 06.11.2020 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №219

 

 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 4, ал.1, т.24 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, Общински съвет – Хасково:

  1. Възлага на кмета на община Хасково да назначи специална комисия от компетентни лица, която да проучи възможностите за спиране и престой върху част от тротоарите по улиците в град Хасково, които са с най-затруднен трафик
  2. В срок до 30.11.2020 г.  Комисията да изготви доклад за работата си с представяне на списък на посочените в т.1 от решението улици, както и конкретни предложения за обособяване на нови места за спиране и престой върху част от тротоарите при спазване на законовите разпоредби.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                     /Таня Захариева/