ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №11

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 06.11.2020 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №218

 

 

 

   

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС,  чл.45, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 година и открива процедура за продажба с публичен търг на:

 

  1. Поземлен имот с идентификатор 77195.112.361 по КК на гр.Хасково /м.“Кекличево стопанство“/,с площ 560,00 кв.м. ,с начална тръжна цена 12 083,33 лева без ДДС.

  2. Поземлен имот с идентификатор 77195.719.354 по КК на гр.Хасково /ул.“Казанлък“/,с площ 249,00 кв.м. ,с начална тръжна цена 11 833,33 лева без ДДС.

 

          

II. Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие, начина за обявяване и продажба и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за продажба на обекти – частна общинска собственост.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                  /Таня Захариева/