ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №11

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 06.11.2020 ГОД.

 

 

    

РЕШЕНИЕ №216

 

 

         

I.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.9 от ЗОС; във връзка с чл.60, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 година и открива процедура за учредяване правo на строеж за застрояване на 2 (два) броя гаражи в ПИ с идентификатор 77195.719.37 по КККР на гр. Хасково (ул. „Червена стена“), както следва:

 

  1. Гараж №15 - със ЗП 20,99 кв.м. (с размери 3,23/6,5м.) с начална тръжна цена 1 320,00 лева (хиляда триста и двадесет лева) без ДДС;
  2. Гараж №17 - със ЗП 18,72 кв.м. (с размери 2,88/6,5м.) с начална тръжна цена 1 190,00 лева (хиляда сто и деветдесет лева) без ДДС.

 

        II.Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие, начина за обявяване и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за учредяване право на строеж за имоти – частна общинска собственост.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/