ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №11

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 06.11.2020 ГОД.

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №214

 

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС чл.54 ал.1, т.2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :

1. 14/414  идеални части от Поземлен имот с идентификато 77195.703.301 по КК на гр.Хасково, целият с площ 414,00 кв.м., се продават на Асен Янков Грънчаров от гр.Кърджали, Катерина Тодорова Грънчарова от гр.Хасково и Людмил Петров Грънчаров от с.Марково, за сумата от 500,00 лева без ДДС.         

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                     /Таня Захариева