ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №11

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 06.11.2020 ГОД.

 

    

 

РЕШЕНИЕ №210

 

     

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и във връзка с процедурите по реда на  чл.54 от Закона за държавната собственост, Общински съвет – Хасково:

 

1.Дава съгласие Община Хасково да започне процедура по безвъзмездно придобиване в собственост на следниите недвижими имоти:  Поземлен имот с идентификатор 77195.725.70 по КК на гр.Хасково, ул.“Стефан Стамболов“№2, с площ 1769 кв.м., актуван с АЧДС №6658/06.10.2014г. и построената в него сграда с идентификатор 77195.725.70.1, представляваща лабораторна сграда със застроена площ 359 кв.м., полумасивна конструкция, на един етаж, актувана с АПДС №6659/06.10.2014г., държавна собственост  в управление  на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол към Министерството на земеделието, храните  и горите.         

 

 2. Възлага  на Кмета на Община Хасково да представи Искане за безвъзмездно придобиване на собственост върху Поземлен имот с идентификатор 77195.725.70 по КК на гр.Хасково, ул.“Стефан Стамболов“№2, с площ 1769 кв.м., актуван с АЧДС №6658/06.10.2014г. и построената в него сграда с идентификатор 77195.725.70.1, представляваща лабораторна сграда със застроена площ 359 кв.м., полумасивна конструкция, на един етаж, актувана с АПДС №6659/06.10.2014г., по  реда на чл.54 от ЗДС.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                /Таня Захариева/