ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №11

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 06.11.2020 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №208

 

 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.5 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок до 10 /десет/ години, недвижим имот – публична общинска собственост:

- Павилион, с площ от 11,00 кв.м. находящ се в топлата връзка на сградата на ЕГ “Проф. Д-р Асен Златаров”–  Хасково.

 

2. Упълномощава директора на ЕГ “Проф. Д-р Асен Златаров”–  Хасково да предприеме необходимите действия за отдаване под наем на горепосочения имот, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, съгласно чл.77 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                  /Таня Захариева/