ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №11

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 06.11.2020 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №205

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 и чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.4, ал.2, , чл.8, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост,  Общински съвет- Хасково:

 

І. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020 година и дава съгласие да бъде отдаден под наем имот -публична общинска собственост за срок до 10 /десет/ години:

Помещение от сграда кметство с.Гарваново с площ 13,00 кв.м.; месечен наем 20,00 лв.

 

ІІ. Датите за провеждане на първоначални и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за отдаване под наем на имот - общинска собственост.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                     /Таня Захариева