ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №11

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 06.11.2020 ГОД.

 

 

    

РЕШЕНИЕ №202

 

        

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя  Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на община Хасково, приет с Решение №398 от 24.02.2017 г., както следва:

 

  1. Към чл.10, ал.1, се създава нова т.7. с текст:

Документ удостоверяващ номера на банковата сметка, заверен от съответната банка.

       

        II.    Чл.16 (1) Еднократната финансова помощ на лицата се отпуска с Решение на Общински съвет Хасково и се изплаща по банков път;

           - (2) Лицето, на което е отпусната финансовата помощ, получава утвърдената сума само по представена лична банкова сметка.

          - (3) В срок до 30 работни дни, считано от влизането в сила на решението на Общински съвет - Хасково за предоставяне на еднократна безвъзмездна финансова помощ, заявителят получава определената сума по банков път. В случай, когато имаме предварително изпълнение на решението по чл.60, ал.1 от АПК е възможно и по-кратък срок за изплащане на помощта.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/