СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

 

На 25.09.2020 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: приемане на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на Община Хасково.

   

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 25.10.2020 г. не са постъпили писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.