ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

ОТ СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

 

 

ОТНОСНО:  Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Хасково

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

 

1.Причини, които налагат приемането на Наредбата.

 

При направен анализ на съответствието на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Хасково (Наредбата) с нормативни актове от по-висока степен и в частност със Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), бе установено, че някои от текстовете на наредбата не са актуализирани съобразно последните изменения и допълнения на ЗМДТ а други разпоредби следва да бъдат прецизирани с оглед по-точното му прилагане.

Така например в текста на чл. 5, ал. 1 от Наредбата са пропуснати заветниците, като част от данъчно задължените лица, които не дължат данък в посочения размер.

В чл.8 от Наредбата т. 21: “отдаване на видеокасети под наем - за обект” следва да бъде отменена предвид отмяната на този текст от Приложение № 4 към закона (Отм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.).

Съгласно чл. 61с, ал. 1. от ЗМДТ последно изменен и допълнен ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г. от ЗМДТ, Общинският съвет определя с Наредбата размера на туристическия данък в граници от 0,20 лв. до 3,00 лв. за всяка нощувка съобразно населените места в общината и категорията или регистрацията на местата за настаняване по Закона за туризма.Предвид това и чл. 10 от Наредбата, определящ размера на туристическия данък на територията на община Хасково, следва да бъде съобразен с действащата нормативна уредба и по-конкретно: размерът на данъка следва да бъде съобразен с населените места в общината и категорията или регистрацията на местата за настаняване по Закона за туризма.

Предвид горното предлагам на Общински съвет Хасково да приеме Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Хасково, като текстовете на Наредбата да бъдат съобразени с нормативните актове от по-висока степен.

При разработване на предложения проект на наредба за изменение и допълнение са взети предвид нормите на ЗМДТ и текстът на проекта е съобразен с тях.

 

2.Цели, които се поставят:

Привеждането на Наредбата  в съответствие с нормативните актове от по-висока степен – Закона за местните данъци и такси. По този начин се цели избягване на колизия между текстовете на Наредбата за определяне размера на местните данъци и такси на територията на Община Хасково и Закона за местните данъци и такси и осигуряването на законосъобразен административен процес по определянето размера на данък наследство, патентен и туристически данък в Община Хасково.

 

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагане на измененията в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Хасково, не е необходимо разходването на бюджетни средства.

 

4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Резултатите, които се очакват от прилагането на измененията и допълненията на Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата и най-вече синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България; повишаване качеството на обслужване на населението и по-добра информираност на местната общност.

 

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганото изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Хасково е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези от европейското законодателство.

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Хасково е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за местните данъци и такси, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитирания нормативен акт с правото на Европейския съюз и доколкото тези норми са въведени в националното законодателство на Република България.

Принципите на местното самоуправление и местната администрация са най-непосредствено изразени в „Европейската харта за местното самоуправление”. Те подчертават необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местното самоуправление, с оглед задоволяването на потребностите на населението чрез ефективно изпълняване на обществените задължения, възложени по принцип на властите, които са най-близо до гражданите. Доколкото настоящият проект има за предмет изменение на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА от Общински съвет Хасково като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление", при спазване на разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Хасково е съобразен с чл.3, т.1, във връзка с т.2, чл.4 и чл.9 от „Европейската харта за местното самоуправление”. 

 

6. Мотиви:

        Съгласно чл.61с, ал.1 от ЗМДТ последно изменен и допълнен ДВ, бр.18 от 2020г., в сила от 28.02.2020г., Общинският съвет определя с Наредба  размера на туристическия данък в граници  от 0,20лв. до 3,00лв. за всяка нощувка съобразно населените места в Общината и категорията или регистрацията  на местата за настаняване по Закона за туризма. Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл.11, ал.2 от Закона за туризма.

От 2011г. туристическия данък в Община Хасково е определен в размер на човек, както следва:

 1. Обекти с категория 1 звезда  – 0,60лв. за нощувка
 2. Обекти с категория 2 звезди – 0,80лв. за нощувка
 3. Обекти с категория  3, 4 и 5 звезди – 1,00лв. за нощувка

/Приети с Решение №692/28.01.2011г. на Общински съвет Хасково/

 

На територията на Община Хасково за 2019г. са категоризирани общо 31 обекта за настаняване, от които:

 1. Обекти с категория 1 звезда – 12 броя
 2. Обекти с категория 2 звезди – 10 броя
 3. Обекти с категория 3 звезди – 8 броя
 4. Обекти с категория 4 звезди – 1 броя

 

 • Приходите за 2019г. от туристически данък са в общ размер 66 454,00лв.
 • Разходите, финансирани от туристически данък през 2019г.  за Други дейности по туризма – 183 879,00лв./д-ст 865 от отчета за касово изпълнение на бюджета/
 • Дофинансиране със средства от други приходоизточници – 117 425,00лв.

 

      Приходите от туристически данък са изключително недостатъчни за осигуряване финансирането на дейността  по развитие на туризма в Община Хасково и популяризирането й като туристическа дестинация. Събраните приходи не могат да удовлетворят нуждите за целево използване на средствата в областта на туризма.

      Предложената промяна в Наредбата за размера на туристическия данък на територията на Община Хасково на база реализираните нощувки през 2019г.би се отразило в абсолютна стойност, както следва:

 • Общ размер на приходите – 56573,52лв.
 • Разходите, финансирани от туристически данък през 2019г. – 183 879,00лв.
 • Дофинансиране със средства от други приходоизточници – 127 305,48лв.

 

       Предвид обстоятелството, че Община Хасково не е една от най-атрактивните дестинация и съответно приходите събирани от туристически данък и занапред няма да покриват дейността във връзка с изпълнението на дейностите по развитие на туризма в Общината в частта по:

 1. Изграждане, поддържане и подобряване на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местни пътища до туристически обекти и „екопътеки“;
 2. Медийна реклама, рекламни материали свързани с цялостната реклама на туристическия продукт на Общината;
 3. Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма;
 4. Изграждане и функциониране на общински туристически информационни центрове и организация на информационното обслужване на туристите ;

Крайният резултат от тези дейности  би бил привличане на повече туристи на територията на Община Хасково и популяризирането й като туристическа дестинация.

  

С оглед на горепосоченото и предвид измененията влезли в сила от 28.02.2020г. в ЗМДТ следва да се приведе Наредбата в съответствие с нормативните актове – Закона за местните данъци и такси.

 

Предвид гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл. 79, вр. чл. 76, ал. 3 от АПК и чл. 11, ал. 3 вр. ал. 8 от ЗНА, чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и чл. 1, ал.2, вр. чл. 31. ал. 1 от ЗМДТ, Приложение № 4 към чл. 61к от ЗМДТ и чл. 61с от ЗМДТ,Общински съвет Хасково реши:  

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Хасково, както следва:

 

§1. Чл. 5, ал. 1 се изменя по следния начин:

Чл.5 (1)Когато наследственото имущество  на  един наследник или заветник е на  стойност до 250 000 лева,  данък наследство не се дължи.“

 

§2. Чл.8 т. 21. “отдаване на видеокасети под наем - за обект” се отменя.

 

§3. Чл. 10 се изменя по следния начин:

 

Чл. 10. Размерът на туристическия данък в община Хасково за всяка нощувка е:

1.За места за настаняване в гр. Хасково и останалите населени места в общината с категория 4 и 5 звезди – 1,00  лв.

2.За места за настаняване клас А (хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили ) в гр. Хасково и останалите населени места в общината с категория 3 звезди – 0,80 лв.

3.За места за настаняване клас А (хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили ) с категория 1 и 2 звезди:

а) в гр. Хасково – 0,60 лв.

б) в останалите населени места на общината – 0,50 лв.

4.За места за настаняване клас Б (семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, бунгала и къмпинги) с категория 3 звезди:

а) в гр. Хасково – 0,50 лв.

б) в останалите населени места в общината – 0,40 лв.

5.Места за настаняване клас Б (семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, бунгала и къмпинги) в гр. Хасково и останалите населени места в общината на общината с категория 1 и 2 звезди – 0,35 лв.

6. Места за настаняване клас В (стаи за гости и апартаменти за гости)

а) в гр. Хасково - 0,35 лв.

б) в останалите населени места в общината - 0,30 лв.

 

Преходни и заключителни разпоредби

§4.Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Хасково влиза в сила от 01.01.2021 г.

 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

                   /Станислав Дечев/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Хасково чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: kmet@haskovo.bg или в деловодството на Община Хасково, гр. Хасково, пл. „Общински” № 1.