ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от група общински съветници при Общински съвет – Хасково

 

 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за условията и

                   реда за използване на спортните обекти, собственост

                   на Община Хасково.

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

      

Със свое Решение №173 от 25.09.2020 г. Общински съвет – Хасково прие Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Хасково.

С настоящата докладна записка се прави предложение да се допълни чл.7, ал.5 от Наредбата за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Хасково, с нова точка 4 със следното съдържание:

 

4.Спортните клубове, които имат състезатели едновременно във възрастовите категории деца и юноши /старша и младша възраст/ или приравнените на съответната възраст категории за конкретния вид спорт.”

       

1.Причини, които налагат приемане на предложения проект

Изменението на Наредбата е мотивирано от необходимостта за провеждане на общинската политика за насърчаване на детско-юношеския спорт и включването на повече представители от всички възрастови групи /деца и юноши/ в спортните клубове. При предоставяне на спортни обекти при подадени две или повече искания за един и същ спортен обект, освен посочените в чл.7, ал.5,т.1,2 и 3 принципи за ползване на предимство, считаме, че е целесъобразно да залегне и принципа за включването в спортните детско-юношески клубове на състезатели от всички възрастови групи, а именно деца и юноши /младша и старша възраст/ или приравнените на съответната възраст категории за конкретния спорт, например в баскетбола категориите, съответстващи на старша и младша възраст са „кадети“.

 

 

2.Цели, които се поставят:

Целта на предлаганото изменение е при ползването на предимство за предоставяне на спортен обект да се отчете по-голямата представителност на клубове, които развиват дейност във всички възрастови групи, определени от съответните федерации и БФС. По този начин ще се подпомогне и насърчи развитието на съответният вид спорт сред по-широк кръг деца и юноши, каквато от своя страна е основната цел на Наредбата.

 

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: Финансови средства за прилагане на предлаганото изменение на Наредбата не са необходими.

 

4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Вследствие на изменението на Наредбата ще бъде дадена възможност на спортните детско-юношески клубове, които имат състезатели от всички възрастови групи, а именно деца и юноши /младша и старша възраст/ да ползват предимство при предоставяне на спортни обекти, което от своя страна ще насърчи развитието на съответния вид спорт.

 

 

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

При изготвянето на настоящия проект не се установи противоречие с правото на Европейския съюз. Настоящият проект има за предмет изменение на подзаконов нормативен акт, който съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА се приема от Общински съвет - Хасково като орган на местно самоуправление и урежда въпроси от местно значение. Същият е съобразен с разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление”.

 

Във връзка с чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове и задължението за провеждане на обществени консултации и за публикуване на проекта за изменение на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите, в 30-дневен срок от публикуване на настоящата докладна записка на интернет страницата на общината и/или общинския съвет, се приемат  предложения и становища относно така изготвения проект за изменение и допълнение на Наредбата.

 

Предвид гореизложеното предлагаме Общински съвет - Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково  приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Хасково, както следва:

 

§1 В чл.7, ал.5  се създава нова точка 4 със следното съдържание:

4.Спортните клубове, които имат състезатели едновременно във възрастовите категории деца и юноши /старша и младша възраст/ или приравнените на съответната възраст категории за конкретния вид спорт.”

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ:

 

Тодор Савов Савов

Мирослав Радичев Войников

Георги Делчев Георгиев

Красен Петков Ангелов

Здравко Валентинов Запрянов

Димитър Георгиев Траянов

Николай Иванов Николов