ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Георги Пеев и Светослава Стоянова, общински съветници при Общински съвет - Хасково

 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

В националното ни законодателство няма регламентирани правни норми за безплатното паркиране в градските зони за платено паркиране на изцяло електрически автомобили. В редица общини този въпрос е уреден в подзаконови нормативни актове (наредби и правилници). Считаме, че Хасково като съвременен европейски град, трябва да отговори на изискванията за екологичност при използването на транспортни средства и да въведе преференция при паркиране в „Синя зона“. Освен това, като отговорни общински съветници, ние сме длъжни да гледаме години напред при създаването на нови уредби. В Хасково на този етап няма изградени общински зарядни станции за електромобили, но ние вярваме, че не е далеч времето, когато и това ще се случи. В тази връзка предлагаме с настоящата промяна в Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково да бъде уреден и въпросът за тяхното ползване.

Мотивите, които налагат предлаганото изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково са следните:

- На първо място това е стимулиране на гражданите да използват по-масово изцяло електрически автомобили. В правомощията на Общински съвет – Хасково, в качеството му на местен законодателен орган, е да приеме правила, които да позволяват безплатното паркиране в „Синя зона“ на електромобилите.

Причините, налагащи тази промяна са:

- В приетия с Решение № 862 на Министерски съвет от 17.10.2012 г. Национален план за действие за насърчаване производството и ускореното навлизане на екологични превозни средства, включително на електрическата мобилност в Република България като стратегическа задача е посочено, че се препоръчва местните власти да облекчават паркирането на електрическите автомобили в градските центрове. Във всички актуализации на този план българското правителство порепоръчва като мярка за насърчаване за изпозванене на такъв вид превозни средства да се въвежда безплатно паркиране в зоните с почасово такова („Синя зона“).

- Друга основна причина е „изравняването“ на Хасково с градове като София, Варна, Добрич, Плевен и други, където от няколко години е нормативно регламентирано безплатното паркиране за електрическите автомобили.

За прилагането на новата уредба няма да са необходими финансови средства от Община Хасково. Евентуалните приходи, които няма да влязат в бюджета на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД след въвеждането на преференцията, ще са незначителни, тъй като към края на месец септември 2020 година регистрираните електрически автомобили в Община Хасково са едва 3 (три) броя, а тези от категория L7e – 2 (два) броя. Предлаганите промени не задължават Община Хасково да изгражда инфраструктура за електромобилите и евентуалното им зареждане от зарядни станции, собственост на Общината, а само регламентира при реализирането на такива начина на ползване.

Очакваните резултати от новата нормативна уредба за безплатно паркиране на изцяло електрически автомобили в „Синя зона“ са свързани с екологичността в централна градска част, както и с насърчаването на гражданите и фирмите да използват електрически превозни средства.

Предлаганите промени не противоречат на правото на Европейския съюз. Нещо повече – те са в съответствие с редица препоръки на ЕС за навлизането на екологични превозни средства в държавите членки, както и за насърчаването на градската електрическа мобилност. В цитирания по-горе Национален план за действие за насърчаване производството и ускореното навлизане на екологични превозни средства, включително на електрическата мобилност в Република България ясно е посочено, че: „Европейска практика, вслючително и такава на местните власти в по-големите европейски градове, е въвеждането на облекчения за електрическите превозни средства, за да могат те да станат предпочитано транспортно средство сред все повече граждани на Европейския съюз“.

С оглед на изложеното до тук предлагаме Общински съвет – Хасково да приеме следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,  Общински съвет - Хасково изменя и допълва Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково, приета  с Решение №155 от 23.07.2004 г., като създава нови чл. 29а и чл. 29б, както и §3 в Преходни и заключителни разпоредби за по-голяма прецизност, със следното съдържание:

 

Чл. 29а (1) Собствениците на изцяло електрически автомобили ползват без заплащане места в зоните за почасово платено паркиране („Синя зона“) на територията на община Хасково.

(2) Правото на безплатно паркиране на електрически автомобил на територията на община Хасково се удостоверява с карта.

1.  Притежателят на картата е длъжен по време на паркирането да я постави в автомобила на видимо място от вътрешната страна, зад предното панорамно стъкло, за осъществяване на контрол.

2. Собствениците на електрически автомобили, притежаващи карти или стикери, удостоверяващи правото им на безплатно паркиране, но издадени от компетентни органи на други общини, паркират при условията на ал. 1, спазвайки изискванията на т.1 за осъществяване на контрол.

3. Образец на картата за безплатно паркиране на изцяло електрически автомобили се утвърждава със заповед на кмета на Община Хасково.

4. Картите по чл. 29а, ал. 2 са безплатни за правоимащите и се издават и преиздават от управителя на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД – Хасково, или от упълномощено от него длъжностно лице. За издаване на карта правоимащите лица подават заявление по образец, съгласно Приложение №5 от настоящата Наредба, в деловодството на „Тролейбусен траспорт“ ЕООД, с приложен талон на автомобила за справка и представяне на документ за самоличност. Картата се издава в рамките на до 10 работни дни.

(3) При непоставянето на картата/стикера на определеното място за осъществяване на контрол се заплаща определената такса за почасово платено паркиране в „Синя зона“,  съгласно Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково.

Чл. 29б (1) На улици, булеварди и паркинги - общинска собственост, където има монтирани зарядни станции, собственост на Община Хасково, електрическите автомобили зареждат с електроенергия безплатно.

(2) Времето за зареждане на електрически автомобили на зарядни станции, собственостна Община Хасково, не може да бъде по-дълго от 4 часа.

§3 от Преходни и заключителни разпоредби: Приложение №1, Приложение №2, Приложение №3 и Приложение №5 са неразделна част от тази Наредба.

 

 

Вносители:

Георги Пеев /П/……………………

 

Светослава Стоянова /П/………………………..

 

30.09.2020 г.

Гр. Хасково