ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Станислав Дечев – Кмет на община Хасково

 

 

ОТНОСНО: Промяна в Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

       На територията на Община Хасково се предоставя безвъзмездна финансова помощ на граждани на Община Хасково, като тези средства се отпускат съгласно „Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково“ на лица, с доказани здравни и социални нужди или чиито имоти са пострадали от бедствия, аварии и пожари.

        С протокол Комисията, определена със заповед № 7/06.01.2020г. на Кмета на община Хасково, съгласно „Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на община Хасково“, предлага да бъде извършена промяна в Правилника, като чл.10, ал.1 и чл.16, ал.1,2 и 3 придобиват следното съдържание:

 

       I.   Към чл.10, ал.1, се създава нова т.7 с текст:

документ удостоверяващ номера на банковата сметка, заверен от съответната банка.

        

       II.  чл.16 (1) Еднократната финансова помощ на лицата се отпуска с Решение на Общински съвет - Хасково и се изплаща по банков път;

           - (2) Лицето, на което е отпусната финансовата помощ, получава утвърдената сума по предоставена лична банкова сметка.

           - (3) В срок до 30 работни дни, считано от влизането в сила на решението на Общински съвет - Хасково за предоставяне на еднократна безвъзмездна финансова помощ, заявителят получава определената сума по банков път. В случай, когато имаме предварително изпълнение на решението по чл.60, ал.1 от АПК е възможно и по-кратък срок за изплащане на помощта.

 

     Мотиви: Към настоящия момент отпусканата помощ се изплаща на каса в  община Хасково. С цел облекчение на гражданите, помощта следва да се изплаща по банков път.

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното:

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя  „Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на община Хасково“, приет с Решение №398 от 24.02.2017 г., както следва:

 

  1. Към чл.10, ал.1, се създава нова т.7. с текст:

документ удостоверяващ номера на банковата сметка, заверен от съответната банка.

        

        II.    чл.16 (1) Еднократната финансова помощ на лицата се отпуска с Решение на Общински съвет Хасково и се изплаща по банков път;

           - (2) Лицето, на което е отпусната финансовата помощ, получава утвърдената сума само по представена лична банкова сметка.

           - (3) В срок до 30 работни дни, считано от влизането в сила на решението на Общински съвет - Хасково за предоставяне на еднократна безвъзмездна финансова помощ, заявителят получава определената сума по банков път. В случай, когато имаме предварително изпълнение на решението по чл.60, ал.1 от АПК е възможно и по-кратък срок за изплащане на помощта.

 

 

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

 

 

 

Изготвил:

Златка Караджова

Началник отдел ЗСД