ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №10

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.09.2020 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №199

 

 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, и чл.2 от Наредбата за упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества, Общински съвет – Хасково реши:

 

Определя за процесуален представител на заличеното търговско дружество „Агропрогрес – Хасково“ ЕООД, ЕИК: 202627345, по т.д. №31/2020 г. по описа на Окръжен съд – Хасково – адвокат Таня Костадинова Стойнова от Адвокатска колегия – Хасково, при възнаграждение в размер на 300 лв. за една съдебна инстанция, с право да преупълномощава.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/