ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №10

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.09.2020 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №186

 

 

 

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.19, ал.2 от ЗМСМА,  Общински съвет – Хасково одобрява проекта за изменение на КККР за поземлен  имот с идентификатор 68692.11.373, землище с. Стамболийски, община Хасково на два самостоятелни поземлени имота с проектни номера 68692.11.508 и 68692.11.509.

 

2.Решението за одобряване на проекта за изменение на КККР за поземлен имот с идентификатор 68692.11.373, землище на с. Стамболийски, община Хасково да бъде изпратено в АГКК гр. Хасково за отразяване в регистрите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                /Таня Захариева/